ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40/2018

 

Ορισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της
παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 - Ορισμός χρηστών.

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.