Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η επιτροπή, για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

2. Καλταμπανίδης Αντώνιος ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μποστάνης Θωμάς ΔΕ 38 Χειριστών Η Υ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωση, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 75.290,32 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 10.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του  Αντιδημάρχου Υποδομών Βαδικόλια Θεόδωρου.