Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 360.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας προϋπολογισμού 289.878,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας», με βάση τη μελέτη με αριθμό 5/2020 η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, ανέρχεται στο ποσό των 290.322,58 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 360.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Απόφαση ΟΕ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΣΥ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Έκθεση