Αναρτήθηκε, στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, η με αριθμό ΑΔΑ: 7Μ9Λ465ΧΘ7-6Ξ0 απόφαση ένταξης του έργου "Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β, Γ και Δ στην Τ.Κ. Νιγρίτας", προϋπολογισμού 2.999.000,00€, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.