Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» προήλθε από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010 των κάτωθι τεσσάρων (4) υφισταμένων Κοινωφελών Επιχειρήσεων με την επωνυμία:

1. Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Νιγρίτας (ΦΕΚ 2022/11.02.008/τεύχος Β΄ και τροποποίηση στο ΦΕΚ 137/2912009/τεύχος Β΄)

2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας (ΦΕΚ 246/09.03.2010/τεύχος Β΄)

3. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχινού (ΦΕΚ 2093/31.12.2010/τεύχος Β΄)

4. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τραγίλου (ΦΕΚ 1859/26.11.2010/τεύχος Β΄)

Η συγχώνευση εγκρίθηκε με την 64/2011 του Δημοτικού Συμβούλιου Βισαλτίας (ΦΕΚ 1232/14.06.2011/τεύχος Β΄)

Το νέο νομικό πρόσωπο υπεισήλθε αυτοδίκαια, υπό τη μορφή καθολικού διαδόχου, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και την προσαρμογή των καταστατικών σκοπών της σύμφωνα με την παράγραφο 1.α του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

ΣΚΟΠΟΣ της κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

Α) Κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας

Βασικό αντικείμενο των συγκεκριμένων τομέων είναι η διατήρηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων (προ γράμματα κατ’ οίκον βοήθεια, παιδικού σταθμοί, ΚΔΑΠ. και λοιπά) που υλοποιούνται από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις καθώς και η συμμετοχή σε προσκλήσεις για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με στόχο την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας.

Β) Περιβάλλοντος

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου τομέα είναι η οργάνωση, σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών και εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς καθώς και η αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, αντικείμενο του συγκεκριμένου τομέα είναι:

 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανακύκλωσης, των απορριμμάτων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των πολιτών όλων ανεξαιρέτως των ηλικιών.

 • Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων, συσσωρευτών, ηλεκτρονικών ειδών και λοιπά.

 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την προστασία άγριων ζώων της περιοχής μας.

 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προστασία των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους, την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής αλλά και κάθε λογής ρύπανσης με τη λειτουργία εργαστη ρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης σε επίπεδο Δήμου Βισαλτίας και τη συνεργασία με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του πρασίνου των ελεύθερων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βισαλτίας.

Γ) Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας

Δ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 2 του Ν. 3463/06 είναι δυνατή από τη κοινωφελής επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών από τους ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

Έδρα της Επιχείρησης θα είναι η Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτας, έδρα του Δήμου Βισαλτίας.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είναι:

Η χρηματοδότηση από το Δήμο Βισαλτίας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006.

Χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις για την συμμετοχή και υλοποίηση από την επιχείρηση επιδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

Αποζημίωση από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους για δραστηριότητες που συνδέονται συμπληρωματικά με τους κύριους σκοπούς της επιχείρησης, χωρίς να αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης και μετά από έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόσοδοι από περιουσιακά της στοιχεία.

Και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας» είναι επταμελές και την περίοδο αυτή απαρτίζεται, σύμφωνα με την 214/17/23-09-2019 απόφαση του δημοτικού συμβούλιου Βισαλτίας από τους κάτωθι :

 1. κ.ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ, Πρόεδρο του Ν.Π. δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου ,αναπληρούμενος από τον κ.ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ , επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου.

 2. κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ Αντιπρόεδρο του Ν.Π, δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου αναπληρούμενος από τον κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου.

 3. κ.ΒΑΔΑΡΛΗ ΒΑΪΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου αναπληρούμενος από τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου.

 4. κ.ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ δημοτική σύμβουλο της παράταξης «ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ» της κ.Ρακιτζή Τ., αναπληρούμενη από την κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ δημοτική σύμβουλο της παράταξης « Δήμος Βισαλτίας πρΟΤΑγωνιστής» του κ.Τζιάγκαλου Α.

 5. κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ δημότισσα, με γνώσεις στο αντικείμενο της επιχείρησης, αναπληρούμενη από την κ. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ , επίσης δημότισσα.

 6. κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΔΑΜ ,εκπρόσωπο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας αναπληρούμενος από τον κ. ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ , επίσης εκπρόσωπο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας.

 7. κ. ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΧΑΪΔΩ εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση,αναπληρούμενη από την κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ταυτίζεται με την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου
Για περισσότερα επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας» ακολουθώντας τον σύνδεσμο  https://www.kediv.gr/