Δημοτική Αρχή

SYNTHESI OIKON. EPITROPIS page 001 

Οικονομική Επιτροπή συνιστάται και λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με αποφασιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. (παρ. 1 άρθρο 72 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019)

 Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από

-τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο,

-από δύο ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο (σε Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, στους οποίους ορίζονται έως 2 Αντιδήμαρχοι, για τη νόμιμη συγκρότηση των Επιτροπών απαιτείται να οριστούν και οι 2 Αντιδήμαρχοι από τον Δήμαρχο) και

-από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η οικονομική επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας)

έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και

οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. (παρ.1 άρθρο 74 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/59849/21.08.2019)

 Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. (παρ.1 άρθρο 74 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19)

 Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται  υποχρεωτικά  από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος. (παρ.1 άρθρο 74 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19)

 Στο πλαίσιο ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας, αλλά και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης και εισάγεται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4623/19)


Athanasios Maslarinos new 200Χ200 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣΜε την 379/2019 Απόφασή του ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, όρισε τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Βισαλτίας, µε θητεία από 01/09/2019 µέχρι 31/08/2020, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους μεταβίβασε αρµοδιότητες ως εξής:

 

 

57195219 10211609251027136 5466952077374652416 nΤον κ ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Λειτουργιών και του μεταβίβασε τις Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών όπως καθορίζονται από το ΑΡΘΡΟ 14 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:

 •   η εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: προσόδων, ταπ και τελών καθαριότητας-φωτισµού, ελέγχου, ∆ηµοτικής περιουσίας, ταµειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισµού, εκκαθάρισης ∆απανών,λογιστηρίου - ∆ιπλογραφικού, ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων.

Η εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών θεµάτων και ιδίως, η εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.  

 

DSCN0762 τον κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο Υποδοµών   και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το (ΑΡΘΡΟ 15 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  Ειδικότερα στον κ. Βαδικόλιο ανατέθηκαν:

  Η   εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, , ∆ικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραµµατισµού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

Η ευθύνη της Συντήρησης της αγροτικής δηµοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του ∆ήµου Βισαλτίας τόσο µε τα µηχανήµατα του ∆ήµου, όσο και µε Η µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων.

Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

Η Εκτέλεση Έργων Ηλεκτροφωτισµού

 

 

60020562 2407592625946268 2030018637506543616 nτον κ. ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο Αγροτικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το ΑΡΘΡΟ 11 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού και ιδίως:

  Τα θέµατα πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας,)  

 Η ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων  πόρων, 

  τα θέµατα προβολής και Τουρισµού 

 Η διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης Καταστηµάτων, επιχειρήσεων και εµπορίου  

Ο έλεγχος καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, - Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα. - τη λειτουργία ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, Η άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

 

 

baner pasxalidisτον κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες: της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες καθορίζονται από το (ΑΡΘΡΟ 12 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων Ειδικότερα στον κ. Πασχαλίδη ανατέθηκαν:

  Η ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

 •   Η επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου. 
 •   Η εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων.

  Η ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και ∆ιαχείρισης Υλικών, Καυσίµων, ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού.

 

 

57240547 2213824535361144 7781797900681478144 n τον κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ  καθ' ύλην Αντιδήµαρχο Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας, και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Οι ανωτέρω αρµοδιότητες καθορίζονται από το (ΑΡΘΡΟ 13 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων Η εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών, Η παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών προβληµάτων των σχολικών µονάδων. Ειδικότερα στον κ. Χατζηµάρκο ανατέθηκαν:

 Η εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεµάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

 Η οργάνωση, εποπτεία και συντονισµός τού Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου.

 Η εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του Κ∆Κ .

Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού, η εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων, Η πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισµού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η οργάνωση και λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών επί των θεµάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδοµάτων.

Η οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και του Κοινωνικού Φαρµακείου

Η εποπτεία θεµάτων σχετιζόµενων µε ΑµΕΑ.

Η υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήµατος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων 

Οι πιο πάνω Αντιδήµαρχοι:

 • Υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις µε εντολή ∆ηµάρχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους
 • Εκπροσωπούν το ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα αρµοδιότητάς τους - ασκούν τις αρµοδιότητες που αναφέρονται σε θέµατα ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
 • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ Α∆ΑΜΟΥ∆Η που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ.
 • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ.
 • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ ΜΠΙΜΠΛΙΑ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Α∆ΑΜΟΥ∆ΗΣ
 • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆Η που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΣ.
 • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΣ.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίστηκε να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΣ που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ.

Το Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

 1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.

 2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.

 3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.

 4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

 5. Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

 6. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

 7. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

 8. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.

 9. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.

 10. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.

SYNTHESI EPZ

 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. (άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010)

 Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε.
Σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. Εξάλλου, η αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα του δημάρχου, εφόσον δεν μεταβιβαστεί σε αντιδήμαρχο.  (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010) 


Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), (ήδη Ν.4269/14 (ΦΕΚ 142/28.06.2014 τεύχος Α') Ν.4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α'), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. (άρθρο 73 παρ.1Β Ν.3852/2010)

 Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνει το δημοτικό συμβούλιο για τα προαναφερόμενα θέματα, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική, γραπτή, εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο. Στην εισήγηση, εφόσον δεν είναι ομόφωνη, αναγράφονται και οι απόψεις των μελών που μειοψήφησαν.  (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)

Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57). (παρ.2 άρθρο 82 Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.α' της παρ.13 του άρθρου 5 του Ν.4623/19)

 Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της επιτροπής ποιότητας ζωής. (άρθρο 73 παρ.3 Ν.3852/2010)

 Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. (άρθρο 73 παρ.4 Ν.3852/2010)

 Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του N. 4555/18:

«6.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.»

 Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες με τον Ν.4623/19 έχουν μεταβιβαστεί στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής, εφεξής αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής. (παρ.18 άρθρο 5 Ν.4623/19)

  Υποχρεώσεις μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:

α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,

β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,

γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,

δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου. (παρ.1 άρθρο 61 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') από 1.1.2011.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά από την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. (παρ.3 άρθρο 69 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

Τα εκλεγμένα μέλη των Επιτροπών υποβάλουν την παραίτησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, που τα εξέλεξε και η παραίτηση γίνεται οριστική την επόμενη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. Προς διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας των Επιτροπών, το εκλεγμένο μέλος που παραιτείται οφείλει να κοινοποιήσει την παραίτησή του και στον Πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου ο τελευταίος να γνωστοποιήσει, με Πράξη του, στο μέλος που το αναπληρώνει ότι καθίσταται τακτικό μέλος της Επιτροπής. Επίσης, όταν τα μέλη των Επιτροπών, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αντικαθίστανται. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/59849/21.08.2019)

 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων

Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)

Υποκατηγορίες