Διοίκηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας 

Η Σχολική Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας, είναι ΝΠΔΔ που διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν 9 μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.103 παρ.2 του ν.3852/2010 και του αρ.240 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

  • Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των Σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
  • Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών .
  • Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό Σχολικής μονάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.1 του αρ. 6 του ν.4623/2019 (δηλαδή βάσει της πολυσυζητημένης πρόσφατης ρύθμισης «όπου στις διατάξεις νόμων, π.δ. και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Ν.Π. των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο  και τα 2/5 από τις λοιπές Παρατάξεις»).

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας, απαρτίζεται για την περίοδο 2019-2021 από τους:

1ΒΑΘΜΙΑ page 0001

Αρμοδιότητες Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  1. Διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ)

  1.  Η  αμοιβή καθαριστριών,
  2.  Η  εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους,
  3.  Η  εισήγησης προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες ,

  4. Η  διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων

  5. Η   λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.