Με την 379/2019 Απόφασή του ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, όρισε τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Βισαλτίας, µε θητεία από 01/09/2019 µέχρι 31/08/2020, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους μεταβίβασε αρµοδιότητες ως εξής:

 

 

57195219 10211609251027136 5466952077374652416 nΤον κ ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Λειτουργιών και του μεταβίβασε τις Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών όπως καθορίζονται από το ΑΡΘΡΟ 14 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:

  •   η εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: προσόδων, ταπ και τελών καθαριότητας-φωτισµού, ελέγχου, ∆ηµοτικής περιουσίας, ταµειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισµού, εκκαθάρισης ∆απανών,λογιστηρίου - ∆ιπλογραφικού, ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων.

Η εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών θεµάτων και ιδίως, η εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.  

 

DSCN0762 τον κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο Υποδοµών   και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το (ΑΡΘΡΟ 15 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  Ειδικότερα στον κ. Βαδικόλιο ανατέθηκαν:

  Η   εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, , ∆ικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραµµατισµού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

Η ευθύνη της Συντήρησης της αγροτικής δηµοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του ∆ήµου Βισαλτίας τόσο µε τα µηχανήµατα του ∆ήµου, όσο και µε Η µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων.

Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

Η Εκτέλεση Έργων Ηλεκτροφωτισµού

 

 

60020562 2407592625946268 2030018637506543616 nτον κ. ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο Αγροτικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το ΑΡΘΡΟ 11 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού και ιδίως:

  Τα θέµατα πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας,)  

 Η ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων  πόρων, 

  τα θέµατα προβολής και Τουρισµού 

 Η διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης Καταστηµάτων, επιχειρήσεων και εµπορίου  

Ο έλεγχος καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, - Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα. - τη λειτουργία ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, Η άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

 

 

baner pasxalidisτον κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες: της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες καθορίζονται από το (ΑΡΘΡΟ 12 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων Ειδικότερα στον κ. Πασχαλίδη ανατέθηκαν:

  Η ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

  •   Η επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου. 
  •   Η εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων.

  Η ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και ∆ιαχείρισης Υλικών, Καυσίµων, ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού.

 

 

57240547 2213824535361144 7781797900681478144 n τον κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ  καθ' ύλην Αντιδήµαρχο Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας, και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Οι ανωτέρω αρµοδιότητες καθορίζονται από το (ΑΡΘΡΟ 13 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων Η εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών, Η παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών προβληµάτων των σχολικών µονάδων. Ειδικότερα στον κ. Χατζηµάρκο ανατέθηκαν:

 Η εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεµάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

 Η οργάνωση, εποπτεία και συντονισµός τού Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου.

 Η εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του Κ∆Κ .

Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού, η εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων, Η πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισµού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η οργάνωση και λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών επί των θεµάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδοµάτων.

Η οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και του Κοινωνικού Φαρµακείου

Η εποπτεία θεµάτων σχετιζόµενων µε ΑµΕΑ.

Η υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήµατος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων 

Οι πιο πάνω Αντιδήµαρχοι:

  • Υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις µε εντολή ∆ηµάρχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους
  • Εκπροσωπούν το ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα αρµοδιότητάς τους - ασκούν τις αρµοδιότητες που αναφέρονται σε θέµατα ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
  • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ Α∆ΑΜΟΥ∆Η που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ.
  • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ.
  • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ ΜΠΙΜΠΛΙΑ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Α∆ΑΜΟΥ∆ΗΣ
  • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆Η που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΣ.
  • Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΣ.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίστηκε να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΣ που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ.