Προκηρύξεις-Υπηρεσιακές μεταβολές

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθμό 62/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Βισαλτίας Σερρών, σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 1232/τ.Β/2011) με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. που αφορά τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
  5. Την ανάγκη για άμεση πρόσληψη προσωπικού για το Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας .

Ανακοινώνει

Την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας με τη κάτωθι ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας και ελλείψη αυτής της κατηγορίας ΔΕ   Βοηθών Βρεφοκόμων

1

Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας ή

ΔΕ   Βοηθών Βρεφοκόμων πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας

Δύο (2) μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από  04-11-2020 έως και 06-11-2020, στα γραφεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας(21ης Φεβρουαρίου 4 – Νιγρίτα).

Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Χατζητόλιου Βασιλική & Τσιχαράπη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες( τηλέφωνο επικοινωνίας 2322022306 & 2322022214 ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΪΟΣ ΒΑΔΑΡΛΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
  2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση. 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών» στο ̟πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισµός δικτύου ύδρευσης στους τοµείς Β, Γ και ∆ της ∆.Κ. Νιγρίτας», απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µε τη δυνατότητα παράτασης της σύµβασης και όχι πέραν των οκτώ (8) µηνών, ανάλογα µε την εξέλιξη των εργασιών του υποέργου και του έργου και εφόσον διατεθεί η απαιτούμενη χρηµατοδότηση.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερρών στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 48, ΤΚ 621 22, Σέρρες, από ώρα 09:00 έως 13:00 κατά τις εργάσιμες ηµέρες από 05/10/2020 έως και 09/10/2020.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Εφορία αρχαιοτήτων Σερρών στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr).

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρου, για την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», που εδρεύει στη Νιγρίτα, Δήμου Βισαλτίας, Νομού Σερρών, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο ΣΜΕ.

katharistriaΕκδόθηκε ο τελικός Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των επιτυχόντων προσληπτέων, της υπ’ αριθμ. 8965/21-08-2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Βισαλτίας.

Ο Πίνακας αφορά στους επιτυχόντες, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας.

Δείτε τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθμό 62/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Βισαλτίας Σερρών, σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 1232/τ.Β/2011) με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. που αφορά τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
5. Την ανάγκη για άμεση πρόσληψη προσωπικού για το Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας .

Ανακοινώνει
Την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας με τη κάτωθι ειδικότητα:

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Διάρκεια Σύμβασης: Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 3-09-2020 έως και 07-09-2020, στα γραφεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας(21ης Φεβρουαρίου 4 – Νιγρίτα).
Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Χατζητόλιου Βασιλική & Τσιχαράπη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες( τηλέφωνο επικοινωνίας 2322022306 & 2322022214 ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΪΟΣ ΒΑΔΑΡΛΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίο ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.