Διακηρύξεις

Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 360.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας προϋπολογισμού 289.878,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας», με βάση τη μελέτη με αριθμό 5/2020 η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, ανέρχεται στο ποσό των 290.322,58 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 360.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Απόφαση ΟΕ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΣΥ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τεχνική Έκθεση

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την υπ' αρ. 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την υπ΄αρ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας. 

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση ασφάλισης των μεταφορικών του μέσων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση και την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.
 
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική έκθεση.
Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών» με προϋπολογισμό: 93.360,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οικοδομικών προϋπολογισμού 75.157,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών» με βάση τη μελέτη με αριθμό 7/2020 η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, ανέρχεται στο ποσό των 75.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 93.360,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimosvisaltias.gr της αναθέτουσας αρχής.
Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353 410-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης-Ε. Ανθυμίδου), ΦΑΞ επικοινωνίας: 2322353449, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου Β’.
2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων οικοδομικών Α1 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών της ημεδαπής που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων έξι ευρώ (1.506,00 €) με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από τα άρθρα της διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α 2018 (CPV:37535200-9:Εξοπλισμός παιδικής χαράς NUTS:EL526).
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.