Θεσμικό καθεστώς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας»

Στο Κεφάλαιο Α’ της ανωτέρω ΠΝΠ ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ.

Ειδικότερα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα εξής:

- Στο άρθρο 1 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο έναρξης άσκησης αρμοδιοτήτωντων άρθρων 94, 95 και 204 του Ν.3852/2010, των οποίων η έναρξη οριζόταν στις 01.01.2013και ορίζεται ότι πλέον η έναρξη των αρμοδιοτήτων αυτών καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος(ΚΕΔΕ).

- Στο άρθρο 2 ρυθμίζονται ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Οπως αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα της 27/05/2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

02/07/2012   Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων
29/06/2012  Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των δήμων και των περιφερειών
17/01/2012 Επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή
Διατήρηση υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης και επιλογήςπροϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)
Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους ΟΤΑ ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (άρθρο 18, παρ 3β Ν 4002/11)
ΥΑ ΥΠ. ΑΡ. 50698 – 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011  Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
22/11: Ανακατανομή προσωπικού για εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.
22/11: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών ΟΔΕ Δι@ύγειας
22/11: Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων σε WCO
22/11: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Γαλλική Γλώσσα
21/11: Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας
21/11Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για μηνιαία στοιχεία
18/11: Διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης οργανικών θέσεων και αυτοδίκαιης απόλυσης
16/11: Εφεδρικός πίνακας στον Ε.Ο. Χημικών Προϊόντων (ECHA)
16/11: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ΙΔΑΧ και εργασιακής εφεδρείας
16/11: Συμπληρωματική εγκύκλιος εφαρμογής του Δι@ύγεια
15/11: Διαβίβαση εγγράφων στο ΕΙΣΕΠ για επιλογή Γεν.Διευθυντών
15/11: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας
14/11: Νέο Μητρώο υπηρεσιών και φορέων
14/11: Αναδιοργάνωση Δ.Υ. και ανακατανομή οργανικών θέσεων
14/11: Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των Δ.Υ.
9/11: Προκήρυξη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
9/11: Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης ΑΣΕΠ
9/11: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου δικαίου

Νόμος 3852/2010 . Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης


Nόμος 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων


Νόμος 4024/2011:Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015


Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)


Ψηφιακή υπογραφή στη Δημόσια Διοίκηση


Εκλογικό σύστημα (Ν.3434/2006)


Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογικές (Ν.3202/2003)


Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Ν.3274/2004)Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού (Ν.3498/2006)


Υπαίθρια Διαφήμιση και Συμπολιτείες (Ν.2946/2001) 


Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΔΑ (Ν.3536/2007)Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α’) Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 .


Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.


Ν. 4071 (ΦΕΚ 85 Α 11-4-12) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»


Νόμος 3879/2010: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις


Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α’):Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».


Νόμος  4051 ΦΕΚ 40/Α/29.2.2012. «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012».


Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14.03.2012 τεύχος Α’): Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου


Ν. 4081/12 (ΦΕΚ184/27.09.2012τεύχοςΑ’) «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις»


Νομοθέτημα:Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ ΦΙ5 /6/οικ / 27.02.2014 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 486 Β΄ / 27-02-2014
Τίτλος Νομοθετήματος: Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Νομοθέτημα:Κ.Υ.Α.Αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126 / 14.02.2014 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 445 Β΄ / 24-02-2014
Τίτλος Νομοθετήματος: Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Νομοθέτημα:Υ.Α. Αριθ. 7228 / 25.02.2014 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 457 Β΄ / 24-02-2014
 Τίτλος Νομοθετήματος: Πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.
Νομοθέτημα:ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4239 / 20.02.2014 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
 Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 43 Α΄ / 20-02-2014
 Τίτλος Νομοθετήματος: Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.

Νομοθέτημα:Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 / 19.02.2014 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 44 Α΄ / 19-02-2014
Τίτλος Νομοθετήματος: Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.