Ευρωπαικά Προγράμματα

clip image002Ο Δήμος Βισαλτίας  Σερρών, Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών «Ενέργειες πληροφόρησης (σχεδιασμός -παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων (τρίπτυχων) , ενημερωτικών επιστολών , DVD & λειτουργία InfoDesk ) » για τις ανάγκες της πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στο Ν. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 11/06/2014 ημέρα Τετάρτη μέχρι 23/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Νιγρίτα  Σερρών (ισόγειο Δημαρχείου ) και κατατίθενται είτε ιδιοχείρως από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπό του (ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την παράδοση του φακέλου προσφοράς, εκτός του φακέλου, δικαιολογητικά εκπροσώπησης) ,είτε ταχυδρομικά (και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς). Προσφορά που κατατίθεται χωρίς τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου (στο τηλέφωνο 2322353400)  από όπου οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν τα σχετικά έγγραφα (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών , τεχνική περιγραφή και ενδεικτικός προϋπολογισμός ).

Δείτε:

1.Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2.Τις τεχνικές προδιαγραφές  των προς ανάθεση υπηρεσιών

Ο Δήμος Βισαλτίας, μετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο Έργο με τίτλο: « -AGROCHEPACK- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα MED (75% ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (25%).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στα πλαίσια του παραπάνω Έργου και συγκεκριμένα για τη διενέργεια προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων ενημέρωσης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές.

Δείτε εδώ όλη την πρόσκληση.                      

                                                                                                                                            ημερομηνία ανάρτησης  20-3-2013

Ο Δήμος Βισαλτίας, μετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο Έργο με τίτλο: « -AGROCHEPACK- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα MED (75% ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (25%).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στα πλαίσια του παραπάνω Έργου και συγκεκριμένα για την κάλυψη δύο (2) θέσεων ελεγκτών/ εποπτών των τοπικών πιλοτικών σταθμών συλλογής των κενών συσκευασιών των αγροχημικών, στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας (στις Τοπικές Κοινότητες Φλάμπουρου και Πατρικίου), για αποσχόληση  δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα από την 01/04/2013 ως τις 30/05/2013.

Υποβολη αιτήσεων μέχρι και 27η Μαρτίου 2013 (πληροφορίες κ. Κετσετζή Εύη, τηλ. 2322020300).

Δείτε εδώ όλη την πρόσκληση.                                                           

                                                                                                                    Ημερομηνία ανάρτησης 12/3/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Δασοπονίας την 21-3-2012 πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στη Τ.Κ. Σησαμιάς του Δήμου Βισαλτίας με την συμμετοχή τοπικών κατοίκων και μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

Παράλληλα έγινε και ενημέρωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα AGROCHEPACK «Σχεδιασμός Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων Κενών Συσκευασιών Αγροχημικών» που πραγματοποιείται στο Δήμο Βισαλτίας.


 

Το διασυνοριακό έργο «ENACT: Περιβαλλοντικές δράσεις για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού», την υλοποίηση του οποίου συντονίζει ο Δήμος Βισαλτίας είναι ένα έργο που προσεγγίζει την τοπική ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

Σημαντικό είναι ωστόσο ότι το σύνολο των δράσεων και των τεχνικών εργασιών που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθούν με γνώμονα την αειφορική ανάπτυξη, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και οικολογικής ταυτότητας των περιοχών παρέμβασης, την ενθάρρυνση των τοπικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα των νέων να δραστηριοποιηθούν στους τομείς του περιβάλλοντος και του εναλλακτικού τουρισμού.

Διαμόρφωση περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς στη Νιγρίτα και τη Belasitsa, σχεδίαση θεματικών διαδρομών, αποτύπωση των διαδρομών σε έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών φορέων και του πληθυσμού της διασυνοριακής περιοχής είναι κάποιες από τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των Ενεργειών

Ενέργεια Ι: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Πακέτο Εργασίας 1 - Δράση 1.2)
Ενέργεια II: Ενημέρωση και Δημοσιότητα (Πακέτο Εργασίας 2 - Δράσεις 2.1, 2.2,2.3, 2.4 & 2.5)
Ενέργεια III: Δράσεις δικτύωσης (Πακέτο Εργασίας 5 - Δράσεις 5.1 και 5.2)
                                                     του έργου:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM/ ACRONYM: EN-ACT)

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM» με κωδικό 8352. και ακρωνύμιο ENACT, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα – Βουλγαρία), ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό ως εξής:

Υποκατηγορίες

Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Βισαλτίας