Ο Δήμαρχος Βισαλτίας,προκηρύσσει την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Η διαδικασία για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ανεξάρτητη Αρχή και εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του διαρκεί όλη την δημοτική περίοδο και ανακαλείται με την ίδια πλειοψηφία των 3/5 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από σήμερα και μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί για την διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανωτέρω επιλογή, να υποβάλλει δήλωση-αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στον Δήμο Βισαλτίας.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ