Αποφάσεις Ο.Ε.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο Έκτακτη Συνεδρίαση 09/01/2020

001-01-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Τζιάγκαλου Αλέξανδρου στην υπόθεση Ελεγκτικού συνεδρίου (Χατζηνικολάου Βασιλείου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο Τακτική Συνεδρίαση 21/01/2020

002-02-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Τσαρούχα Δέσποινας στην υπόθεση Καροτσέρη Αναστασίου.

003-02-2020 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

004-02-2020 Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μισθώσεις μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 47.250,00€ χωρίς ΦΠΑ

005-02-2020 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην ΑΘΗΝΑ για υπηρεσιακούς λόγους

006-02-2020 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέας δομής ΚΔΑΠ σε αίθουσες σχολείου Μαυροθάλασσας που θα παραχωρηθούν δωρεάν στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο Τακτική Συνεδρίαση 03/02/2020

007-03-2020 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 Δήμου Βισαλτίας

008-03-2020 Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) του Δήμου Βισαλτίας έτους 2020

009-03-2020 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην ΑΘΗΝΑ για υπηρεσιακούς λόγους

010-03-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασίας στην υπόθεση Βασιλικής Αβραμίδου & λοιπών (39 άτομα) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

011-03-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαλταδώρου Καλλιόπης στην υπόθεση Χλιάρα Αθανάσιου. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

012-03-2020 Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια Λιπαντικών Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2020-2022» με εκτιμώμενη αξία 32.030,00€ χωρίς ΦΠΑ

013-03-2020 Αποδοχή δωρεάς είκοσι (20) κάδων από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Βισαλτίας

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο Τακτική Συνεδρίαση 13/02/2020

014-04-2020 Εξειδίκευση εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2020

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο Τακτική Συνεδρίαση 19/02/2020

015-05-2020 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 Δήμου Βισαλτίας

016-05-2020 Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

017-05-2020 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών, έγκριση 3ου πρακτικού για την υπηρεσία «Μισθώσεις μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 47.250,00€ χωρίς ΦΠΑ

018-05-2020 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας προϋπολογισμού 54.755,80€ χωρίς ΦΠΑ.

019-05-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Παπαθανασίου Στέλλας στην υπόθεση Θεοφανής Τσαίρα και λοιπών

020-05-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασίας στην υπόθεση αγωγής μονίμων υπαλλήλων. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

021-05-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Παπαθανασίου Στέλλας κατάθεση έφεσης στην υπόθεση αγωγής Θεοφανής Σούλα. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

022-05-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασίας στην υπόθεση Μανιού Αθανασίου. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

023-05-2020 Τρόπος εκτέλεσης «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και των Ν.Π. για 12 μήνες» δαπάνης 54.006,59€

024-05-2020 Καθορισμός όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «εκμίσθωση (25 έτη), για χρήση ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)», δημοτικής έκτασης 30.566,16 τ.μ. Σησαμιάς.

025-05-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασίας για ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπόθεσης Αρμουτσή Χρυσοβαλάντω

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο Έκτακτη Συνεδρίαση 26/02/2020     

026-06-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασίας στην υπόθεση αγωγής Αρμουτσή Χρυσοβαλάντω (εφετείο)  

                                                                                                              

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο Τακτική Συνεδρίαση 04/03/2020

027-07-2020 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Δαλακούρα Κωνσταντίνου στην υπόθεση Βασιλικής Ραφαηλίδου(εφετείο)

028-07-2020 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών έγκριση 3ου πρακτικού ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια Λιπαντικών Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2020-2022»

029-07-2020 Καθορισμός όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου έργου «Επισκευή οδικού δικτύου από συμβουλή της ΕΟ 17 με την οδό προς Καστανοχώρι» 200.000€.

030-07-2020 Εξέταση αίτησης Κουγιουμτζή Γεωργίου για μείωση μηνιαίου μισθώματος

031-07-2020 Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες υπηρεσίας καθαριότητας προϋπολογισμού 54.755,80€ χωρίς ΦΠΑ.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο Τακτική Συνεδρίαση 10/03/2020

032-08-2020 Καθορισμός όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 8.677.242,46€

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ο Τακτική Συνεδρίαση 16/03/2020

033-09-2020 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

034-09-2020 Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

035-09-2020 Έγκριση Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. (Στοχοθεσία) έτους 2020.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο Τακτική Συνεδρίαση 18/03/2020

036-10-2020 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020 (Τεχνικό πρόγραμμα)

037-10-2020 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο Τακτική Συνεδρίαση 24/03/2020

038-11-2020 Έγκριση της αριθμ.16-2020 απόφασης Κοινωφελούς επιχείρησης με θέμα 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προυπολογισμού έτους 2020

039-11-2020 Τροποποίηση της αριθμ.1-2020 απόφασης περί ίδρυσης και λειτουργίας νέας δομής ΚΔΑΠ στην Μαυροθάλασσα»

040-11-2020

041-11-2020 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού 54.755,80€ χωρίς ΦΠΑ.

042-11-2020 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού «Επισκευή οδικού δικτύου συμβουλή της ΕΟ 17 (Χουμνικό-Σιτοχώρι-Ιβηρα δια Λευκοτόπου & Δάφνης) προς Καστανοχώρι».

043-11-2020 Έγκριση της αριθμ.23-2020 απόφασης Κοινωφελούς επιχείρησης με θέμα 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Ο.Π.Δ. έτους 2020

 

 Πρακτικό της 24ης/20-09-2019  Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας

075-24-2019 «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής επιτροπής»

076-24-2019 «Έγκριση 5ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια λαμπτήρων προϋπολογισμού 11.989,56€» ομάδας Β’ & Γ’»

077-24-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαλταδώρου Καλλιόπης υπόθεση έφεσης υπαλλήλων ΚΕΠ»

078-24-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασίας στην υπόθεση Μανιού Αθανασίου»

079-24-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Τζιάγκαλου Αλέξανδρου στην υπόθεση Ελεγκτικού συνεδρίου»

080-24-2019 Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020»

081-24-2019 «Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 152.225,81€ χωρίς ΦΠΑ»

082-24-2019 «Καθορισμός όρων ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2020-2022» με εκτιμώμενη αξία 670.091,13€ χωρίς ΦΠΑ»

084-24-2019 «Έγκριση η μη τροποποίησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας έτους 2019»

085-24-2019 «Έγκριση του Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας»

086-25-2019 «Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων» προϋπολογισμού 10.137,00€ στις ∆ηµοτικές Ενότητες Βισαλτίας και Τραγίλου»

087-25-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασία στην υπόθεση αγωγής Βασιλικής Αβραμούδη & λοιπών (39 άτομα) »

088-26-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Παπαθανασίου Στέλλας στην υπόθεση αγωγής Βασιλείου & Νικολάου Τσαΐρα»

089-26-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Τσαρούχα Δέσποινα στην υπόθεση αγωγής Ανδρονίκης Υφαντίδου»

090-26-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαλταδώρου Καλλιόπης για την αίτηση αναίρεσης απόφασης εταιρείας Δ. Μπαξεβανίδης-Σ. Μπαξεβανίδη ΟΕ»

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ
27/22.10.2019 91 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών - έγκριση 3ου πρακτικού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» για τις ομάδες Β, Γ, & Δ προϋπολογισμού 152.225,81€ χωρίς ΦΠΑ.
27/22.10.2019 92 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών - έγκριση 6ου πρακτικού για την «Προμήθεια λαμπτήρων προϋπολογισμού 11.989,56€ για την ομάδα Β»
27/22.10.2019 93 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή τεχνικού οδού Τριανταφυλλιάς-Αμπέλων» προϋπολογισμού 244.500€.
27/22.10.2019 94 Έκτη (6η) αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, έτους 2019
27/22.10.2019 95 Έγκριση εξόδων παρακολούθησης σεμιναρίου Αντιδημάρχων για την Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ναύπακτο
27/22.10.2019 96 Εξέταση αιτήσεως ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ για παραίτηση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου Σησαμιάς έκτασης 30.566,15τμ.
27/22.10.2019 97 Ματαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Τραγίλου και Βισαλτίας» εκτιμώμενη αξία 8.175,00 χωρίς ΦΠΑ
27/22.10.2019 98 Εξειδίκευση εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2019
28/06.11.2019 99 Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού «Προμήθεια Φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB προϋπολογισμού 83.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
28/06.11.2019 100 Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
28/06.11.2019 101 Καθορισμός όρων ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Προμήθεια Λιπαντικών Δήμου Βισαλτίας αξίας 32.030,00€ χωρίς ΦΠΑ
28/06.11.2019 102 Έγκριση εξόδων έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
28/06.11.2019 103 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαλταδώρου Καλλιόπης στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Χλιάρα Αθανασίου
28/06.11.2019 104 Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2020-2022» με εκτιμώμενη αξία 670.091,13€ χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
29/12.11.2019 105

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην ΑΘΗΝΑ για υπηρεσιακούς λόγους

30/25.11.2019 106

Διαγραφή του .... από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.4611-2019 λόγω ληξιπρόθεσμων δόσεων

30/25.11.2019 107

Εξουσιοδότηση δικηγόρου .... υπόθεσης διοικητικής κύρωσης στον Δήμο Βισαλτίας για ΧΑΔΑ Τραγίλου & Λευκοτόπου

30/25.11.2019 108

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 Δήμου Βισαλτίας

30/25.11.2019

109

Εξουσιοδότηση δικηγόρου .............στην υπόθεση Χλιάρα Αθανασίου

30/25.11.2019

110

Μείωση - Διαγραφή οφειλών τελών λαϊκής αγοράς Νιγρίτας περιόδου 1-5-2016 έως 31-12-2018, λόγω προγενέστερης διαγραφής από τη λαϊκή αγορά της Νιγρίτας
30/25.11.2019 111

Έγκριση εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην ΑΘΗΝΑ για υπηρεσιακούς λόγους

30/25.11.2019 112

Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μισθώσεις μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 47.250,00€ χωρίς ΦΠΑ

30/25.11.2019

113

Εξέταση αιτήσεως Κούκλη Δημητρίου του Νικολάου
30/25.11.2019 114 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2020
30/25.11.2019 115 Εξέταση αίτησης Νικούδη Παρασκευής του Πέτρου
30/25.11.2019 116 Εξέταση αίτησης Κεφαλά Σουζάνας και ΣΙΑ ΙΚΕ