Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Βισαλτίας

Στη Συνεδρίαση  του Δημοτικού συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2011 εγκρίθηκε  το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Βισαλτίας 2011-2014 που συνέταξε και εισηγήθηκε η αρμόδια διεπιστημονική ομάδα έργου

Το εν λόγω σχέδιο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτία

Επίσης στη ιστοσελίδα αναρτάται το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης το οποίο απευθύνεται στους Φορείς και στους κατοίκους του Δήμου Βισαλτίας

Δείτε σε μορφή pdf

1) Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού  Προγραμματικής Περιόδου 2011 – 2013

2) To ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης

Πιστεύοντας ότι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του εγχειρήματος είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση του οράματος και των αξόνων παρέμβασης του Δήμου Βισαλτίας  , καλούμε τους Φορείς και τους Πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους .

Περιεχόμενο και δομή επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Βισαλτίας

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι Σύνδεσμοι εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. (παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010)

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, με παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας (πλέον πενταετίας) για την επίτευξη των στόχων αυτών. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.3463/06)

Η πρόβλεψη χρηματοδότησης όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρεται σε υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.3463/06)

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις των δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των δημοτικών ή κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων τους, εφόσον οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησής τους έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. (άρθρο 204 του Ν.3463/06)