Αποφάσεις Δ.Σ

Συνέρχεται σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικού Συμβούλιο Βισαλτίας, την Τρίτη  18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τoεξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση

Δείτε το προς έγκριση Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την  Τρίτη  14  Ιανουαρίου 2020 και ώρα  21.00  μ.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»  θα συζητηθεί η «Έγκριση  προϋπολογισμού  Δήμου  Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2020» μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

23/13.11.2019

260

Αποδοχή   χρηματοδότησης ποσού 40.110,84 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο :«Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Βισαλτίας».  

23/13.11.2019

261

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

23/13.11.2019

262

Κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση κτιρίων.

23/13.11.2019

263

Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 377.900,00 € που δόθηκε στο Δήμο Βισαλτίας   βάσει της   αριθ.30292/19-04-2019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

23/13.11.2019

264

Έγκριση απολογισμού   εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 -(9μηνο 2019) , για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.

23/13.11.2019

265

Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας.

23/13.11.2019

266

Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: « Διαχείριση των Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας

23/13.11.2019

267

Έκδοση Διαπιστωτικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων του οργάνου διοίκησης της Κοινότητας Αηδονοχωρίου μετά την κένωση της θέσης   του Προέδρου.

23/13.11.2019

268

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

23/13.11.2019

269

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

23/13.11.2019

270

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

23/13.11.2019

271

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ.Ορισμός μελών για τη συγκρότησή της .

23/13.11.2019

272

Έγκριση της εισηγητικής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας .

23/13.11.2019

273

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου   με τίτλο :«Επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2.996 ΜW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων το οποίο είναι εγκατεστημένο στο υπ΄αριθ.353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας».

23/13.11.2019

274

Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2020-2021.

23/13.11.2019

275

Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2020-2021

23/13.11.2019

276

Έγκριση νέας παράτασης (2η)προθεσμίας ισχύος της άδειας εκσκαφής που χορηγήθηκε στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου :Τεχνικές Εργασίες κατασκευής και συντήρησης υποδομών περιοχής Α .  

23/13.11.2019

277

Συναίνεση ή μη του Δήμου Βισαλτίας για την χορήγηση άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Σερρών διενέργειας ανασκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Δάφνης –Ορέσκειας.

23/13.11.2019

278

Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής

23/13.11.2019

279

Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 44/1987 απόφασης του Δ.Σ.του πρώην Δήμου Νιγρίτας και λήψη σχετικής απόφασης για το αίτημα του κ.Ζιώγα Γεώργιου του Βασιλείου.

23/13.11.2019

280

Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας λαϊκής Αγοράς –υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.  

23/13.11.2019

281

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου».

23/13.11.2019

282

Έγκριση 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

23/13.11.2019

283

Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

23/13.11.2019

284

Αποδοχή   χρηματοδότησης ποσού 18.771,07 € για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

24/02.12.2019

285

Αποδοχή   χρηματοδότησης ποσού 2.651,30 €   για πρόστιμα ΚΟΚ.

24/02.12.2019

286

Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019

24/02.12.2019

287

Έγκριση 25ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019

24/02.12.2019

288

Τροποποίηση της υπ΄αριθ.115/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράγραφο Γ του αποφασιστικού μέρους αυτής , για τον ορισμό νέων εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην Κοινή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β C και   D της Δ.Κ.Νιγρίτας».

24/02.12.2019

289

Ορισμός   εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην   Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης   της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης:«Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

24/02.12.2019

290

Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί Δημαρχείου Νιγρίτας».

24/02.12.2019

291

Σύσταση επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Αποχετευτικού δικτύου Σιτοχωρίου

24/02.12.2019

292

Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ».

24/02.12.2019

293

Σύσταση επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

24/02.12.2019

294

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση ΣΑΠΟ της πράξης με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».

24/02.12.2019

295

Έγκριση καταβολής   αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας

24/02.12.2019

296

Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου (καταστήματος) επί της οδού Κ.Καραμανλή και Αχιλλέως γωνία στη Νιγρίτα .

24/02.12.2019

297

Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί της οδού Αχιλλέως 1

24/02.12.2019

298

Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου( αναψυκτήριο) που βρίσκεται στη Θέση Χιλιόδεντρα Τερπνής .

24/02.12.2019

299

Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αηδονοχωρίου.

24/02.12.2019

300

Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΡΓΙΤΑΣ συνολικού ύψους «8.101,94» ΕΥΡΩ ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%).

24/02.12.2019

301

Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ συνολικού ύψους «8.101,94» ΕΥΡΩ ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%).

24/02.12.2019

302

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών   σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

24/02.12.2019

303

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην   Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της   Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης :«Προσαρμογή παιδικών σταθμών ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

24/02.12.2019

304

Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

24/02.12.2019

305

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας   της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

24/02.12.2019

306

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ.πρωτ.29816/18-04-2019 πρόσκληση VIIΙ , με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

25/12.12.2019

307

Αποδοχή χρηματοδότησης   ποσού 21.077,02€ για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.

25/12.12.2019

308

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού   53.880,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

25/12.12.2019

309

Έγκριση 25ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

25/12.12.2019

310

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού   150.000,00€ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών βάσει της υπ΄αριθ.83448/22-11-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .Έγκριση 26ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

311

Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 € που δόθηκε στο Δήμο Βισαλτίας   βάσει της υπ΄ αριθ. 83448/22-11-2019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

25/12.12.2019

312

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

25/12.12.2019

313

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Βισαλτίας.

25/12.12.2019

314

Έγκριση αναθ. σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και ΠΚΜ για διαμόρφωση νησίδας

25/12.12.2019

315

Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.305/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό του Προέδρου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ   ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

25/12.12.2019

316

Έγκριση 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.Έγκριση 27ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

25/12.12.2019

317

Παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια DOMUS » στη Μαυροθάλασσα , κατόπιν αιτήματος του κ. Κυτίπη Κωνσταντίνου.

25/12.12.2019

318

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ.29878/18-04-2019 πρόσκληση ΙΧ , με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».

25/12.12.2019

319

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ.4721/23-01-2019 πρόσκληση V , με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας ».

25/12.12.2019

320

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

25/12.12.2019

321

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

26/12.12.2019

322

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020