Στην παρ. 9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: Με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν στις τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας εισηγήθηκε προς τον Δήμαρχο τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου και τη διάθεση των κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των τοπικών Κοινοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμαρχος Βισαλτίας με την αριθμ. 479/08.10.2019 απόφασή του προέβη στον ορισμό των υπαλλήλων , οι οποίοι θα ασκούν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και των Τοπικών Εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας:

Δείτε τη σχετική 479/08.10.2019 απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας