Έχοντας υπόψη ότι η δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 27/10/2020 κρίθηκε άγονη λόγω μη συμμετοχής, θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 3/11/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ.

Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. και των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ κτλ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ποσού 500,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδας, που θα ισχύει από την εγκατάσταση του αναδόχου και για ένα έτος και εξουσιοδότηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δασικού Συνεταιρισμού ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του δασικού Συνεταιρισμού

Πληροφορίες της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Βισαλτίας, Αρμόδιος Καδής Ε., Τηλέφωνο 2322020336.

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης