ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των Ενεργειών

Ενέργεια Ι: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Πακέτο Εργασίας 1 - Δράση 1.2)
Ενέργεια II: Ενημέρωση και Δημοσιότητα (Πακέτο Εργασίας 2 - Δράσεις 2.1, 2.2,2.3, 2.4 & 2.5)
Ενέργεια III: Δράσεις δικτύωσης (Πακέτο Εργασίας 5 - Δράσεις 5.1 και 5.2)
                                                     του έργου:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM/ ACRONYM: EN-ACT)

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM» με κωδικό 8352. και ακρωνύμιο ENACT, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα – Βουλγαρία), ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό ως εξής:


1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βισαλτίας

2. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών/ διευκρινίσεων, διάθεση εγγράφων και αποστολή/ κατάθεση προσφορών:

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2, Νιγρίτα, TK 62200
Τηλέφωνο: 23220 20300, Fax : 23220 20340
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κετσετζή Ευμορφία, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Είδος σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

4. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα – Βουλγαρία).

5. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάθεση σε εξειδικευμένο Σύμβουλο της υποστήριξης του Δήμου Βισαλτίας (επικεφαλής εταίρου του έργου – LP) για το συντονισμό και την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο συγκεκριμένων πακέτων εργασίας του έργου ENACT. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο του Συμβούλου είναι η παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης προς το Δήμο Βισαλτίας, για τον έγκαιρο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, το συντονισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση αναλύεται στις εξής ενέργειες (σε αντιστοιχία με τα σχετικά πακέτα εργασίας/ δράσεις):

 

Ενέργεια Ι

Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

(Πακέτο Εργασίας 1 - Δράση 1.2)

Ενέργεια II 

Ενημέρωση και Δημοσιότητα

(Πακέτο Εργασίας 2 - Δράσεις 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 & 2.5)

Ενέργεια III 

Δράσεις δικτύωσης

(Πακέτο Εργασίας 5 - Δράσεις 5.1 και 5.2)

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται επιπλέον από τους:

-         Belasitsa Nature Park Directorate (LP2)

-         Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας (P3)

-         Centre for the development of Rhodopes (P4)

-         Επιμελητήριο Σερρών (P5)

 

6. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα του έργου. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το σύνολο των προκηρυσσόμενων ενεργειών.

7. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (81.690,58 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (66.415,11 €) χωρίς Φ.Π.Α..

8. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προκηρυσσόμενων ενεργειών είναι μέχρι τις 01/03/2013, ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ENACT (σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου). Σε περίπτωση που υπάρχει παράταση υλοποίησης του έργου ENACT, η ίδια παράταση ισχύει για τις προκηρυσσόμενες ενέργειες.

9. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 4.084,53 €. Με την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

10. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Όπως αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης.

11. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης.

12. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή.

13. Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

14. Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Ημέρα Τετάρτη, 28-12-2011, ώρα 14:00 μ.μ. (προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού).

Από το Δήμο Βισαλτίας (Δημοτικό Μέγαρο). Αρμόδιος Υπάλληλος: Κετσετζή Ευμορφία Τηλ:2322353440 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.dimosvisaltias.gr .

16. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Ελληνική.

17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

18. Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.

Προϋπόθεση επίσης αποτελεί να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης.

Ειδικές απαιτήσεις ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία και την τεχνικοοικονομική ικανότητα των υποψηφίων αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης.

19. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 29-12-2011 και ώρα 10:00, στο Δήμο Βισαλτίας, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Κασιακόγιας» στη Νιγρίτα.

 

   Δείτε εδώ όλη την Διακήρυξη.