ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατανάλωσαν 20,6 kg/ha τους τόνους αγροχημικών το 2003. Η κατανάλωση αυτή αυξάνεται σταθερά. Αυτά τα κράτη είναι μεταξύ των σημαντικότερων ευρωπαϊκών καταναλωτών των αγροχημικών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο, και διαθέτουν μεγάλες γεωργικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος όγκος συσκευασιών των αγροχημικών χρησιμοποιείται και θα έπρεπε να επιστρέφεται για ανακύκλωση ή παραγωγή ενέργειας σε περίπτωση που δεν είναι ανακυκλώσιμος. Η ανακύκλωση των Αποβλήτων Συσκευασιών Αγροχημικών (APPW) πρέπει να αποτελεί έναν απαραίτητο και σημαντικό στόχο για την προστασία των φυσικών πόρων. Εντούτοις είναι μια τεχνικά περίπλοκη και μάλλον ακριβή διαδικασία.

Η απελευθέρωση των επιβλαβών ουσιών με το ανεξέλεγκτο κάψιμο των APPW στην ύπαιθρο, ή το θάψιμό τους, μολύνει το έδαφος και το νερό και υπονομεύει την ασφάλεια των προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών, σπαταλώντας πόρους που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Η κακοδιαχείριση των APPW οδηγεί στην άμεση ρύπανση του παραγωγικού εδάφους και των υδάτινων πόρων με αναπόφευκτη τη μόλυνση της θάλασσας της Μεσογείου και των υπόγειων υδάτων, γεγονός που ήδη παρατηρείται σε σημαντικό βαθμό. Αυτά τα σοβαρά προβλήματα έχουν επιπτώσεις έντονα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Ορισμένες μέθοδοι για τη διαχείριση των APPW έχουν καθιερωθεί σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες αλλά οι συνθήκες λειτουργίας και τα τεχνικά κριτήριά τους θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Επιπρόσθετα, στην Ισπανία και τη Γαλλία τα εφαρμοζόμενα διαχειριστικά σχέδια των Αγροχημικών Αποβλήτων (APPW) είναι ασυμβίβαστα, ενώ δεν συνδυάζονται με έναν συνεργικό τρόπο με τη διαχείριση άλλων κατηγοριών Πλαστικών Γεωργικών Αποβλήτων (APW) για να βελτιστοποιήσουν τους πόρους και να μειώσουν το κόστος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό ενός φιλικού προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμου διαχειριστικού σχεδίου των APPW με τη μεταφορά της τεχνογνωσίας από τα υπάρχοντα σχέδια και του προγράμματος LabelAgriWaste, με τον προσδιορισμό των προβλημάτων και των δυσχερειών που αντιμετωπίζονται από τα υπάρχοντα σχέδια στην Ευρώπη και με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αποτελεσματικών πειραματικών σχεδίων στην Ελλάδα, τη Κύπρο και την Ιταλία. Τα σχέδια που λειτουργούν στην Ισπανία και τη Γαλλία θα ωφεληθούν με την προσαρμογή των τεχνικών λύσεων που αναπτύχθηκαν από το LabelAgriWaste.


Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις:


1. Καταγραφή & ανάλυση του σχεδίου υπάρχουσας κατάστασης:Χαρτογράφηστη των αγροχημικών APPW που σχετίζονται με τις γεωργικές δραστηριότητες, τα υπάρχοντα σχέδια και το νομικό πλαίσιο στις συμμετέχουσες περιοχές. Καθιέρωση εφοδιαστικής αλυσίδας για τις αγροχημικές συσκευασίες για συνεχή ενημέρωση και ανιχνευσιμότητα.


2. Σχεδιασμός της διαχείρισης των APPW: Η δημιουργία ενός διαχειριστικού σχεδίου των APPW βασισμένο στις προδιαγραφές και τις οδηγίες του LabelAgriWaste προσαρμοσμένο στις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους των συμμετεχουσών περιοχών και των πιθανών βελτιώσεων και προσαρμογών συμβατότητας των υπαρχόντων σχεδίων στη Γαλλία και την Ισπανία. Σχεδιασμός πιλοτικών σταθμών με την υποστήριξη των τεχνικών και νομικών στοιχείων, όπως εφαρμόζονται.


3. Εφαρμογή πειραματικού σχεδίου: Δημιουργία των πιλοτικών σταθμών, εκπαίδευση των αγροτών, πειραματικές δοκιμές στη διαχείριση των APPW, της δειγματοληψίας, της ανάλυσης, του προσδιορισμού της ποσότητας και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, της βελτιστοποίησης και της ολοκλήρωσης του σχεδίου για τα APPW.


4. Διάδοση των αποτελεσμάτων προγράμματος: Δραστηριότητες διάδοσης και περίοδοι εκπαίδευσης για τις τοπικές αρχές, τους αγρότες και τις οργανώσεις, τις εθνικούς υπηρεσίες και τους καταναλωτές και τις τοπικές κοινότητες στην εφαρμογή της προτεινόμενης διαχείρισης των APPW.

››   Εταίροι υλοποίησης του προγράμματος:

  • Δήμος Βισαλτίας
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου,
  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Languedoc - Roussillon (Γαλλία),
  • Πανεπιστήμιο Basilicata (Ιταλία),
  • Δήμος Cellamare (Ιταλία) και
  • Πανεπιστήμιο Lleida (Ισπανία).