Τέλεση του γάμου

Ο γάμος τελείται είτε με τη σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν σ' αυτό (πολιτικός γάμος) είτε με ιερολογία από ιερέα της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας ή λειτουργό άλλου δόγματος ή θρησκεύματος γνωστού στην Ελλάδα.

Η δήλωση γίνεται δημόσια κατά πανηγυρικό τρόπο ενώπιον δύο μαρτύρων, προς το δήμαρχο του τόπου όπου τελείται ο γάμος ή προς το νόμιμο αναπληρωτή τους, που είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν αμέσως σχετική πράξη.

Οι προϋποθέσεις της ιεροτελεστίας και κάθε θέμα σχετικό μ αυτήν διέπονται από το τυπικό και τους κανόνες του δόγματος ή του θρησκεύματος σύμφωνα με το οποίο γίνεται ή ιεροτελεστία, εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι με τη δημόσια τάξη. Ο θρησκευτικός λειτουργός είναι υποχρεωμένος να συντάξει αμέσως σχετική πράξη. Η τέλεση πολιτικού γάμου δεν εμποδίζει την ιερολογία του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των συζύγων. (άρθρο 1367 Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1250/82)

Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους αν δεν είναι Έλληνες.

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας

 Αίτηση των ενδιαφερομένων  

Η μεν δαπάνη προμήθειας συνθέσεων λουλουδιών για το στολισμό της αίθουσας τελετών πολιτικών γάμων είναι νόμιμη, η δε δαπάνη μουσικής κάλυψης της τελετής του γάμου είναι  λειτουργική. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιβλήθηκε ανταποδοτικό τέλος ποσού 75 ευρώ, για κάθε τελούμενο από το Δήμο πολιτικό γάμο για τους δημότες του Δήμου και 100 ευρώ για τους μη δημότες. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 12.000 ευρώ, έπεται των αποφάσεων αναθέσεως  του Δημάρχου, των από πρωτοκόλλων παραλαβής καθώς και των τιμολογίων και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των φερόμενων δικαιούχων των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 226/2012- Ανακλήθηκε από την Πράξη Ελ. Συν. 18/2013 Τμ. 7)

Αδεια γάμου

Για να τελεσθεί ο γάμος, είτε ως πολιτικός είτε με ιερολογία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, απαιτείται άδεια του δημάρχου της τελευταίας κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος για την έκδοση της άδειας αρνείται να τη χορηγήσει, αποφασίζει αμετάκλητα το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεση της σχετικής αιτήσεως. (άρθρο 1368 Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1250/82)

Προσθήκη 13.02.2014 Προκειμένου να πιστοποιηθεί εάν κάποιος δημότης είναι έγγαμος ή άγαμος,  αυτό αποτυπώνεται μόνο στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και όχι στα πιστοποιητικά αγαμίας. Τονίζεται ότι αυτά τα πιστοποιητικά αγαμίας  εκδίδονται μόνο για ειδική χρήση σε ασφαλιστικά ταμεία, η οποία και θα πρέπει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό  και  σε καμία περίπτωση δεν πιστοποιούν την αστική κατάσταση των ενδιαφερομένων, αφού  βασίζονται στις υπεύθυνες δηλώσεις των δημοτών περί της μη ύπαρξης γάμου.
Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου  ότι τα ανωτέρω πιστοποιητικά αγαμίας βασίζονται αποκλειστικά σε υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων, το ΥΠ.ΕΣ. έχει την άποψη ότι θα μπορούσαν αυτές οι δηλώσεις να γίνονται ενώπιον των αρμοδίων αρχών που  τα αιτούνται ( ασφαλιστικά ταμεία ) και όχι ενώπιον των δημοτικών αρχών.

Περαιτέρω και όσον αφορά  στην έκδοση άδειας γάμου,  τονίζεται ότι για την έκδοσή της δεν απαιτείται  πιστοποιητικό αγαμίας,  καθόσον σύμφωνα με την  ελληνική νομοθεσία,  η αίτηση  περί της έκδοσης άδειας γάμου πρέπει να συνοδεύεται εκτός της ληξιαρχικής  πράξης  γέννησης  του αιτούντος και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου  περί μη ύπαρξης κωλύματος γάμου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα.

Σε περιπτώσεις που  αλλοδαπές αρχές ζητούν από Έλληνες πολίτες κατοίκους εξωτερικού,  βεβαίωση ανυπαρξίας γάμου, (προκειμένου αυτοί να  συνάψουν γάμο στο εξωτερικό), τονίζεται ότι  αυτή η ίδια η εκδοθείσα από τον Δήμο του αιτούντα Έλληνα πολίτη άδεια γάμου,  βεβαιώνει την ανυπαρξία γάμου, δεδομένου ότι ο μελλόνυμφος έχει δηλώσει ήδη υπευθύνως και εγγράφως ότι είναι άγαμος. (ΥΠ.ΕΣ. Φ131360/3930/13/11.03.2013)

Άδειες γάμων σε αλλοδαπούς
Οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους.

Προς τούτο οφείλουν να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα:
α) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και
β) βεβαίωση από την οικεία  Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή  της Χώρας τους  περί μη  κωλύματος τέλεσης  γάμου από τον  ενδιαφερόμενο  αλλοδαπό.
Επισημαίνεται δε ότι η προαναφερθείσα  βεβαίωση  γίνεται αποδεκτή ως πιστοποιητικό περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου  μόνο εφόσον  η αρμόδια προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του  αλλοδαπού  επιβεβαιώνει την ικανότητα γάμου και αναγράφεται σε αυτήν ότι εκδίδεται αποκλειστικά για την τέλεση γάμου στην αλλοδαπή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Πρεσβείες ξένων χωρών γνωστοποιούν στις ελληνικές αρχές με Ρηματικές Διακοινώσεις τους την αλλαγή στον τύπο των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που εκδίδουν  και χορηγούν στους πολίτες τους,  προκειμένου  αυτοί να τελέσουν γάμο στο εξωτερικό. Τέτοιες  Ρηματικές Διακοινώσεις μας έχουν γνωστοποιήσει και έχουμε κοινοποιήσει με έγγραφά μας στους Δήμους της Χώρας οι εδώ Πρεσβείες της Σλοβακίας, Ουκρανίας, Βουλγαρίας,  Εσθονίας και Ουγγαρίας.

Στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό, οφείλει να είναι εφοδιασμένος  με έγκυρη, κατά το δίκαιο της  Χώρας προέλευσης,  άδεια γάμου.

Σε περίπτωση που δεν είναι  εφοδιασμένος με έγκυρη, κατά το δίκαιο της  Χώρας προέλευσης, άδειας γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο Δήμος στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος πρέπει να  ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας για το σκοπό αυτό τα προαναφερόμενα α) και β)  δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση  από τον αλλοδαπό κάθε επισήμου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίου κ.λ.π,), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός διαμένει νόμιμα στην χώρα μας (αρμόδια γι’ αυτό είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του ΥΠ.ΕΣ).

Όταν περιέρχονται στις υπηρεσίες των Δήμων αλλοδαπά δικαιολογητικά για τα οποία πιθανόν εγείρονται αμφιβολίες ως προς το νόμιμο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσής τους,  θα πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ. (ΥΠ.ΕΣ. Φ131360/οικ.31460/13/28.11.2013)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, οι αλλοδαποί κάτοχοι δελτίου αιτούντος ασύλου που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν  να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου  της  συνήθους διαμονής τους, προσκομίζοντας επίσημα μεταφρασμένα  και επικυρωμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δηλαδή 

α) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους 
β) βεβαίωση από την οικεία  Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή  της Χώρας τους  περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός και 
γ) βεβαίωση για τα περί της ταυτότητάς του στοιχεία που έχει εκδοθεί  από την αρμόδια αστυνομική Διεύθυνση στην οποία έχει παραδώσει το διαβατήριο του. 
Τονίζεται ότι εφόσον εκ του συνόλου της προαναφερθείσας βεβαίωσης  περί μη κωλύματος γάμου προκύπτει  η δυνατότητα ή μη τέλεσης γάμου, δεν θεωρείται απαραίτητο  να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα», καθώς ίσως δεν είναι γνωστή στο αλλοδαπό εσωτερικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Α.Π.1016/6-498391/9-2-2011 έγγραφό της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου  Ελληνικής Αστυνομίας, το Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια  μέχρι την ημερομηνία λήξης του.
Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση που Δήμος έχει αίτημα έκδοσης άδειας  γάμου σε αλλοδαπό, κάτοχο δελτίου αιτούντος ασύλου (ροζ κάρτας), ο οποίος προσκομίζει τα απαραίτητα α), β) και γ) δικαιολογητικά, ορθά επικυρωμένα και μεταφρασμένα ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση αυτής της άδειας. Αντίστοιχα, ευνόητο είναι ότι εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαβατήριο, ή η αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση δεν πιστοποιεί τα  προσωπικά του στοιχεία, τότε δεν νομιμοποιείτε ο Δήμος να προβεί στην έκδοση άδειας γάμου.
Ωστόσο  ο Δήμος  θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία που εξετάζει τις αιτήσεις  παροχής ασύλου,  η οποία θα του γνωρίσει εάν ο/η εν λόγω,   παρόλο που φέρεται διωκόμενος/η από τη Χώρα προέλευσής του/της (καθεστώς αιτήσαντος ασύλου),  διατηρεί άριστες σχέσεις  και επικοινωνία  με την οικεία Πρεσβεία της Χώρας του/της, και συνεπώς εάν η συγκεκριμένη ροζ κάρτα χρήζει ανάκλησης. (ΥΠ.ΕΣ. 131360/25153/13/16.12.2013)

Υπόδειγμα άδειας γάμου 

Κείμενο Πολιτικού Γάμου

Από τη στιγμή αυτή, που ενωθήκατε, με την ελεύθερη συναίνεση σας σε γάμο, οφείλετε αμοιβαία ο ένας στον άλλο, αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή.

Ο γάμος που σας ενώνει, σας επιβάλλει την ταύτιση των τυχών σας και την κοινή αντιμετώπιση σε βάση ισότητας όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωση σας σαν συζύγων και γενικότερα, όλων των δυσκολιών της ζωής. Από κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλετε ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, στα βάρη που συνεπάγονται η έγγαμη συμβίωση και η συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας που θα δημιουργήσετε.

Κοινό είναι, τέλος, και το καθήκον και δικαίωμα και των δυο σας να μεριμνάτε για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες.

Γνωστοποίηση του μέλλοντος γάμου

Πριν από την τέλεση του γάμου, με όποιον τύπο κι αν αυτός πρόκειται να τελεσθεί, πρέπει να γνωστοποιούνται, με τοιχοκόλληση σχετικής αγγελίας στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν, το όνομα και το επώνυμο των προσώπων αυτών, το επάγγελμά τους, το όνομα των γονέων τους και ο τόπος όπου γεννήθηκαν, όπου κατοικούσαν τελευταία και όπου πρόκειται να τελεσθεί ο γάμος. Αν ο γάμος δεν τελεσθεί μέσα σε έξη μήνες από τη γνωστοποίηση, η γνωστοποίηση πρέπει να επαναληφθεί.

Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της κατοικίας. (άρθρο 1369 Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1250/82)

Η άδεια γάμου δίνεται υποχρεωτικά, αφού ερευνηθεί αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι για το γάμο που πρόκειται να τελεσθεί και αν έγινε ή γνωστοποίηση. Αν υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι, η γνωστοποίηση μπορεί να παραληφθεί. (άρθρο 1370 Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1250/82)

Δήλωση επωνύμου τέκνων

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

Ακυρος και ανυπόστατος γάμος

Ακυρος είναι μόνον ο γάμος που έγινε κατά παράβαση των άρθρων 1350-1352, 1354, 1356-1357, 1359-1360 και 1362. Δεν είναι άκυρος ο γάμος, εφ' όσον έχει γίνει ή δήλωση του άρθρου 1367 προς το δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, έστω κι αν έχουν παραλειφθεί οι άλλοι όροι της τέλεσης. Γάμος που έγινε χωρίς να τηρηθεί καθόλου ένας από τους τύπους που προβλέπονται στο άρθρο 1367 είναι ανυπόστατος. (άρθρο 1372 Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1250/82)

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)

2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης

3.Πιστοποιητικό γέννησης

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται (δίδεται από τον Δήμο):

α) ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ

β) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

γ) ότι είναι κάτοικοι του Δήμου

5.Διαζευκτήριο της Ι. Μητρόπολης ή Διοικητική Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους

6.Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας

7.Φωτοτυπία ταυτότητας

8.Παράβολο χαρτοσήμου 15- ένα για κάθε άδεια γάμου (Προσθήκη 04-06-2013 Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 29 Ν.3943/2011 όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Σχετική και η ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου και η ΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/08.07.2013 τεύχος Β'))

9.Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Το κείμενο της Δημοσίευσης της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:

« Ο... του... και ...της ... το γένος ..... που .... γεννήθηκε .... και .... κατοικεί .... και η ... του ... και της ... το γένος ... που γεννήθηκε.....και κατοικεί ... πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο ......»

(Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες.Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Αίτηση για τέλεση πολιτικού γάμου από Έλληνες πολίτες 

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικού

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται το άτομο το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί στην ειδική αίτηση του Ελληνικού Προξενείου.

1.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης.

2.  Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους.

3.  Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας

4.  Ειδική Αίτηση + Υπεύθυνη Δήλωση + Εξουσιοδότηση Ελληνικού Προξενείου της χώρα που διαμένει Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτούμενο άτομο.

5.  Παράβολο χαρτοσήμου 15- ένα για κάθε άδεια γάμου  (Προσθήκη 04-06-2013Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 29 Ν.3943/2011 όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Σχετική και η ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου και η ΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/08.07.2013 τεύχος Β'))

Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Το κείμενο της Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:

« Ο... του... και ...της ... το γένος ..... που .... γεννήθηκε .... και .... κατοικεί .... και η ... του ... και της ... το γένος ... που γεννήθηκε.....και κατοικεί ... πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο ......»

(Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

- Αίτηση για Αδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικού 

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.  Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)

2.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο.

3.  Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κόλλημα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά και εάν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE.

4.  Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους μεταφρασμένη στα Ελληνικά.

5.  Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

6.  Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής (εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής δεν εκδίδεται άδεια γάμου)

7.  Παράβολο χαρτοσήμου 15- ένα για κάθε άδεια γάμου. (Προσθήκη 04-06-2013Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 29 Ν.3943/2011 όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Σχετική και η ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου και η ΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/08.07.2013 τεύχος Β'))

8.  Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Το κείμενο της Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:

« Ο... του... και ...της ... το γένος ..... που .... γεννήθηκε .... και .... κατοικεί .... και η ... του ... και της ... το γένος ... που γεννήθηκε.....και κατοικεί ... πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο ......»

(Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

Αίτηση για Αδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα   


Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Ξένους Υπηκόους

Τα κάτωθι δικαιολογητικά αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους με fax ή e-mail στο Δήμο:

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα ελληνικά από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο και εάν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE.

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο και εάν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE.

3.  Απόφαση Διαζυγίου, για τους διαζευγμένους μεταφρασμένη στα Ελληνικά

4.  Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας μεταφρασμένη στα Ελληνικά

5.  Φωτοτυπία διαβατηρίου

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και εφόσον αυτά είναι σωστά, το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους και καθορίζεται από κοινού η ημερομηνία και ώρα τέλεσης του Πολιτικού Γάμου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων τρεις (3) ημέρες πριν την τέλεση του γάμου με τα διαβατήρια τους για να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την «Κοινή αίτηση του Πολιτικού Γάμου».

Για την τέλεση του Πολιτικού Γάμου εκτός από τους μελλονύμφους πρέπει να παραβρίσκονται και δύο (2) άτομα μάρτυρες με τα διαβατήρια ή τις ταυτότητες τους.

Αίτηση για Ξένους Υπηκόους 

Σχετικές ΓνΝΣΚ

ΓνΝΣΚ 78/2009 Τμ. Ε' 

Προκειμένης τέλεσης πολιτικού γάμου, στον οποίο ο ένας των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, ο οποίος υπέβαλε αίτηση παροχής ασύλου, η πρόβλεψη του άρθρου 1 παρ.3 περίπτ.δ' του Π.Δ/τος 391/1982, στο πλαίσιο χορήγησης της οικείας άδειας, προς προσκομιδή βεβαίωσης της οικείας Προξενικής ή άλλης αρμόδιας περί μη συνδρομής σχετικού κωλύματος, δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθεί δι' υποβολής αντίστοιχου περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης.

ΓνΝΣΚ 327/2003 Ατομική 

α) Μετά την έκδοση της πάγιας και μόνιμου χαρακτήρα πράξης του Δημάρχου για τον ορισμό αίθουσας τέλεσης των πολιτικών γάμων, δεν είναι δυνατός ο ορισμός χώρου ξενοδοχείου, ως ειδικού τόπου παράλληλης τέλεσης πολιτικών γάμων. β) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 εδαφ.α' ΑΚ και ανεξαρτήτως του τόπου τέλεσης του γάμου, εφόσον κατά το αλλοδαπό δίκαιο της ιθαγένειας του ενός των μελλονύμφων ή συζύγων, δεν τάσσεται, ως ουσιαστική προϋπόθεση, η ενηλικότητα, το δίκαιο τούτο, ως ευνοϊκότερο για την εγκυρότητα του γάμου, θα εφαρμοστεί και για τον έτερο των συζύγων. Ως εκ τούτου δεν ανακύπτει θέμα κωλύματος τέλεσης γάμου ή αμφισβήτησης του κύρους του

ΓνΝΣΚ 492/2003 Ατομική  

Δεν επιβάλλεται, από ρητή διάταξη νόμου, η υποχρέωση αναγραφής, στη χορηγούμενη άδεια γάμου, (θρησκευτικού ή πολιτικού), συγκεκριμένου ιερού ναού ή δημαρχείου ή κοινοτικού καταστήματος, όπου και θα τελεσθεί.

ΓνΝΣΚ 520/2008 

Πολιτικός γάμος ο οποίος τελέσθηκε πριν την ισχύ του Ν.1250/1982, ανάμεσα σε πρόσωπα το ένα εκ των οποίων είχε την Ελληνική ιθαγένεια, δεν αναγνωρίζεται αναδρομικά ως υποστατός εάν είχε προηγηθεί ανάμεσα στο πρόσωπο που είχε την Ελληνική ιθαγένεια και σε τρίτο πρόσωπο θρησκευτικός γάμος (έγκυρος) ο οποίος δεν είχε λυθεί κατά τον χρόνο τελέσεως του πολιτικού, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 7 του εν λόγω νόμου δεν συμπεριέλαβε προϋπόθεση μη αναγνωρίσεως πολιτικού γάμου ο οποίος επακολούθησε του θρησκευτικού πριν την ισχύ του ιδίου νόμου.

ΓνΝΣΚ 589/1999 Τμ.Δ 

Δήλωση στο Ληξιαρχείο πολιτικών γάμων που τελούνται σε αλλοδαπές Πρεσβείες και Προξενεία.

ΓνΝΣΚ 506/2003 

Ο αρμόδιος Ληξίαρχος, για την καταχώριση στο περιθώριο της οικείας ληξιαρχικής πράξης γάμου, της επελθούσης λύσης αυτού, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π. Δ/τος 850/1976, σε συνδυασμό με το άρθρο 613 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να διερευνήσει το αμετάκλητο της σχετικής δικαστικής απόφασης. Σε όσες, όμως, περιπτώσεις προσκομίζεται διαζευκτήριο, η ανωτέρω έρευνα του Ληξίαρχου παρέλκει, εφόσον έχει προηγηθεί αντίστοιχη, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, κατ' άρθρο 50 παρ.2 του Ν 590/1977.

ΓνΝΣΚ 417/2005 

Ως νέος έγκυρος γάμος, κατά την διάταξη του άρθρου 7 του Ν 1250/1982 νοείται ο τελεσθείς με έτερο πρόσωπο από τους δύο συζύγους που είχαν αρχικά τελέσει τον ανυπόστατο τότε πολιτικό γάμο, πριν την ισχύ του. Σε κάθε περίπτωση, πριν ή μετά την καθιέρωση του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα, ο γάμος μεταξύ των ίδιων συζύγων είναι ένας, ανεξαρτήτως, αν τελείται και ως πολιτικός και ως θρησκευτικός. -Η αλλοδαπή απόφαση που λύει τον γάμο στην αλλοδαπή εκτελείται στην Ελλάδα, ως έχει εφ' όσον παράγει δεδικασμένο στην χώρα της έκδοσής της, με την αναγνώριση του δεδικασμένου και την κήρυξή της ως εκτελεστής με τα άρθρα 323 και 905 του Κ.Πολ.Δ., με την επιφύλαξη εφαρμογής διεθνούς συμβάσεως ή εφαρμογής αν πρόκειται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κανονισμών 1347/2000 και 2201/2003.

ΓνΝΣΚ 436/1989 

Πολιτικός γάμος. Γάμος που τελέστηκε στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων από τον τοπικώς αναρμόδιο Δήμαρχο (Νέας Σμύρνης) είναι ανυπόστατος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1372, παρ.2 του Αστικού Κώδικα ως ισχύει σήμερα.

ΓνΝΣΚ 602/1999 Ατομική  

Για τον πολιτικό γάμο, για τον οποίο διεξήχθη η γαμήλια τελετή, αλλά δεν εζητήθη και δεν παρεσχέθη η συναίνεση των νυμφευομένων, δημιουργείται λόγος δικαστικής ακυρώσεως τούτου.