ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι υπηρεσίες πρέπει:

 Να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις των πολιτών.

 • Όταν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος πρέπει να αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους (διατάξεις νόμων κ.λ.π.), οι οποίοι δικαιολογούν την απόρριψή του.
 • Καμιά αίτηση δεν επιτρέπεται να τίθεται στο αρχείο χωρίς ταυτόχρονη ενημέρωση του πολίτη.
 • Να διαβιβάζουν τις αιτήσεις των πολιτών που υποβλήθηκαν σε αναρμόδια υπηρεσία, στις αρμόδιες υπηρεσίες ,εντός 5 ημερών και να ενημερώνουν τον πολίτη.
 • Να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών μέσα σε 60 ημέρες το αργότερο, εφόσον βέβαια δεν ισχύουν διαφορετικές προθεσμίες. Να δίνουν απλές πληροφορίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αμέσως και το πολύ σε 10 ημέρες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η αστυνομική ταυτότητα αποτελεί πλήρη απόδειξη για τα στοιχεία που περιέχει. Το ίδιο και τα διαβατήρια. Επομένως δεν επιτρέπεται ο υπάλληλος να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην ταυτότητα ή τα αντίστοιχα έγγραφα π.χ. πιστοποιητικό γεννήσεως για την ημερομηνία γέννησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να δέχονται την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (άρθρο 8), στις περιπτώσεις που προβλέπεται και να μη ζητούν από τον πολίτη την υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αμφισβητεί την πιστότητα των όσων δηλώνει ο πολίτης, μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια με διασταύρωση των στοιχείων με άλλες υπηρεσίες.

ΕΝΤΥΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν στους πολίτες έντυπες αιτήσεις για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους. Οι έντυπες αιτήσεις, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη συγκεκριμένη διαδικασία καθώς και χρόνο οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης του πολίτη αλλά και τυχόν δυνατότητα του πολίτη για υποβολή ένστασης ή προσφυγής με την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να την υποβάλλει. Υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, την υποχρέωση των υπαλλήλων να συμπληρώνουν και να γράφουν οι ίδιοι τις αιτήσεις των πολιτών, εφόσον ο πολίτης δηλώσει ότι δεν μπορεί να γράψει την αίτηση

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Όλες οι δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών. Η παραπομπή των πολιτών αποκλειστικά στα αστυνομικά τμήματα για θεώρηση δεν επιτρέπεται. Η υποχρέωση αυτή καλύπτει κάθε περίπτωση και δεν χρειάζεται το θέμα να είναι συναφές με το έργο της υπηρεσίας απ' όπου ζητείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Επίσης οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα.

Η επικύρωση γίνεται έπειτα από αντιπαραβολή ή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο. Όλες οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δέχονται τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων, από άλλες υπηρεσίες ή αστυνομικά τμήματα. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι ο πολίτης μπορεί να βεβαιώσει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, την πιστότητα των φωτοαντιγράφων και αντιγράφων και να τους προσδώσει αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Κάθε πολίτης 'Έλληνας ή αλλοδαπός έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου με απλή αίτησή του χωρίς να υποχρεώνεται να δικαιολογήσει τους λόγους για τους οποίους ζητεί το αντίγραφο ή που θα το χρησιμοποιήσει, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει έννομο συμφέρον. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα του δημόσιου τομέα. Ιδίως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, εισηγήσεις, καθώς και οτιδήποτε βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα αυτό υπάρχουν:

 • Στα έγγραφα που αναφέρονται στην οικογενειακή ή ιδιωτική ζωή τρίτων προσώπων.
 • Όταν παραβλάπτεται το απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Όταν δυσχεραίνεται η έρευνα δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή διοικητικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης. Όταν για την απαγόρευση σε συγκεκριμένη και μόνο περίπτωση έχει συνυπογραφεί προηγουμένως κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών Επίσης επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για το περιβάλλον, που διαθέτουν οι δημόσιες αρχές μια αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να εξυπηρετούν και τηλεφωνικά τους πολίτες, εφόσον δέχονται τέτοια τηλέφωνα.

Ειδικότερα, είναι απαραίτητο σε κάθε επικοινωνία, είτε προφορική και τηλεφωνική είτε γραπτή, ο υπάλληλος ν' αναφέρει το όνομά του, ώστε να ξέρει ο ενδιαφερόμενος με ποιον επικοινωνεί.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αν οι υπηρεσίες του Δημοσίου δεν απαντήσουν σε αίτημα του πολίτη ή δεν του παρέξουν πληροφόρηση και δεν έχουν καθορισθεί άλλες προθεσμίες από ειδικές διατάξεις:

 • Μέσα σε 60 ημέρες, όταν πρόκειται για τη διεκδίκηση μιας υπόθεσης.
 • Αμέσως ή το πολύ μέσα σε 10 ημέρες, όταν πρόκειται για την παροχή απλών πληροφοριών ή για την παράδοση πιστοποιητικών.
 • Σε 5 ημέρες, αν πρέπει να διαβιβασθεί η υπόθεση στην υπηρεσία που είναι αρμόδια.
 • Μέσα σε 75 ημέρες, όταν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες.
  Τότε ο πολίτης δικαιούται να ζητήσει χρηματική αποζημίωση. Η εξέταση του αιτήματος για αποζημίωση και η καταβολή της πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Για να πάρει την αποζημίωση ο πολίτης:
 • Πρέπει να υποβάλει την αίτηση μέσα σε 60 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας εντός της οποίας όφειλε να απαντήσει η δημόσια υπηρεσία και δεν το έκανε.
 • Το έντυπο αυτό ο πολίτης το προμηθεύεται από τις υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλει την αίτηση, από την Περιφέρεια , και από το υπουργείο Εσωτερικών
 • Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις, τότε ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τη σχετική αίτηση, εφόσον το ζητήσει ο πολίτης.
 • Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου της υπόθεσης. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής, διαφορετικά το ποσό καταβάλλεται εντόκως και η είσπραξη γίνεται από το Δημόσιο Ταμείο της περιοχής όπου κατοικεί ο πολίτης.

  Η αρμόδια επιτροπή στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ο πολίτης για να ζητήσει αποζημίωση, βρίσκονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 2310422591, 0310422592

Άλλη μία επιτροπή, η οποία λειτουργεί ως δευτεροβάθμια ή επιλαμβάνεται θεμάτων στα οποία έχουν αρμοδιότητα τα υπουργεία, λειτουργεί στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Βας.Σοφίας 25, Αθήνα, Τ.Κ 10674

 

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μπορεί ο πολίτης να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη υποβάλλοντας αναφορά με την υπογραφή του. Ο Συνήγορος του Πολίτη βρίσκεται στη δ/ση Σισίνη & Χ.Μέξη 5 Τ.Κ 11528 Αθήνα, τηλ 2107289600, 0107292129
Είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης, όχι μεταξύ ιδιωτών για την επίλυση διαφορών τους, για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων. Επίσης μπορεί να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως υποθέσεων που έχουν προκαλέσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.
Για να επιληφθεί ο Συνήγορος του Πολίτη μιας υπόθεσης θα πρέπει η αναφορά να υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από τη στιγμή όπου ο ενδιαφερόμενος έμαθε για τις πράξεις ή τις παραλήψεις της διοίκησης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, δεν επιλαμβάνεται περιπτώσεων κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια, έχει δημιουργήσει δικαιώματα ή ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι καταναλωτές πρέπει ν' ασκούν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες και να καταγγέλλουν κάθε συμπεριφορά η οποία είναι βλαπτική σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τον πολίτη με έγγραφό τους για την παραπομπή υπόθεσής του σε συλλογικό ή άλλο όργανο, τις διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται αυτή η παραπομπή καθώς και το χρόνο περάτωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας.