ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

23/13.11.2019

260

Αποδοχή   χρηματοδότησης ποσού 40.110,84 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο :«Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Βισαλτίας».  

23/13.11.2019

261

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

23/13.11.2019

262

Κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση κτιρίων.

23/13.11.2019

263

Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 377.900,00 € που δόθηκε στο Δήμο Βισαλτίας   βάσει της   αριθ.30292/19-04-2019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

23/13.11.2019

264

Έγκριση απολογισμού   εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 -(9μηνο 2019) , για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.

23/13.11.2019

265

Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας.

23/13.11.2019

266

Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: « Διαχείριση των Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας

23/13.11.2019

267

Έκδοση Διαπιστωτικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων του οργάνου διοίκησης της Κοινότητας Αηδονοχωρίου μετά την κένωση της θέσης   του Προέδρου.

23/13.11.2019

268

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

23/13.11.2019

269

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

23/13.11.2019

270

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

23/13.11.2019

271

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ.Ορισμός μελών για τη συγκρότησή της .

23/13.11.2019

272

Έγκριση της εισηγητικής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας .

23/13.11.2019

273

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου   με τίτλο :«Επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2.996 ΜW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων το οποίο είναι εγκατεστημένο στο υπ΄αριθ.353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας».

23/13.11.2019

274

Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2020-2021.

23/13.11.2019

275

Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2020-2021

23/13.11.2019

276

Έγκριση νέας παράτασης (2η)προθεσμίας ισχύος της άδειας εκσκαφής που χορηγήθηκε στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου :Τεχνικές Εργασίες κατασκευής και συντήρησης υποδομών περιοχής Α .  

23/13.11.2019

277

Συναίνεση ή μη του Δήμου Βισαλτίας για την χορήγηση άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Σερρών διενέργειας ανασκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Δάφνης –Ορέσκειας.

23/13.11.2019

278

Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής

23/13.11.2019

279

Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 44/1987 απόφασης του Δ.Σ.του πρώην Δήμου Νιγρίτας και λήψη σχετικής απόφασης για το αίτημα του κ.Ζιώγα Γεώργιου του Βασιλείου.

23/13.11.2019

280

Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας λαϊκής Αγοράς –υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.  

23/13.11.2019

281

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου».

23/13.11.2019

282

Έγκριση 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

23/13.11.2019

283

Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

23/13.11.2019

284

Αποδοχή   χρηματοδότησης ποσού 18.771,07 € για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

24/02.12.2019

285

Αποδοχή   χρηματοδότησης ποσού 2.651,30 €   για πρόστιμα ΚΟΚ.

24/02.12.2019

286

Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019

24/02.12.2019

287

Έγκριση 25ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019

24/02.12.2019

288

Τροποποίηση της υπ΄αριθ.115/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράγραφο Γ του αποφασιστικού μέρους αυτής , για τον ορισμό νέων εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην Κοινή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β C και   D της Δ.Κ.Νιγρίτας».

24/02.12.2019

289

Ορισμός   εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην   Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης   της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης:«Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

24/02.12.2019

290

Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί Δημαρχείου Νιγρίτας».

24/02.12.2019

291

Σύσταση επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Αποχετευτικού δικτύου Σιτοχωρίου

24/02.12.2019

292

Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ».

24/02.12.2019

293

Σύσταση επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

24/02.12.2019

294

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση ΣΑΠΟ της πράξης με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».

24/02.12.2019

295

Έγκριση καταβολής   αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας

24/02.12.2019

296

Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου (καταστήματος) επί της οδού Κ.Καραμανλή και Αχιλλέως γωνία στη Νιγρίτα .

24/02.12.2019

297

Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί της οδού Αχιλλέως 1

24/02.12.2019

298

Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου( αναψυκτήριο) που βρίσκεται στη Θέση Χιλιόδεντρα Τερπνής .

24/02.12.2019

299

Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αηδονοχωρίου.

24/02.12.2019

300

Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΡΓΙΤΑΣ συνολικού ύψους «8.101,94» ΕΥΡΩ ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%).

24/02.12.2019

301

Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ συνολικού ύψους «8.101,94» ΕΥΡΩ ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%).

24/02.12.2019

302

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών   σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

24/02.12.2019

303

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην   Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της   Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης :«Προσαρμογή παιδικών σταθμών ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

24/02.12.2019

304

Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

24/02.12.2019

305

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας   της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

24/02.12.2019

306

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ.πρωτ.29816/18-04-2019 πρόσκληση VIIΙ , με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

25/12.12.2019

307

Αποδοχή χρηματοδότησης   ποσού 21.077,02€ για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.

25/12.12.2019

308

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού   53.880,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

25/12.12.2019

309

Έγκριση 25ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

25/12.12.2019

310

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού   150.000,00€ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών βάσει της υπ΄αριθ.83448/22-11-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .Έγκριση 26ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

311

Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 € που δόθηκε στο Δήμο Βισαλτίας   βάσει της υπ΄ αριθ. 83448/22-11-2019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

25/12.12.2019

312

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

25/12.12.2019

313

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Βισαλτίας.

25/12.12.2019

314

Έγκριση αναθ. σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και ΠΚΜ για διαμόρφωση νησίδας

25/12.12.2019

315

Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.305/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό του Προέδρου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ   ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

25/12.12.2019

316

Έγκριση 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.Έγκριση 27ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

25/12.12.2019

317

Παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια DOMUS » στη Μαυροθάλασσα , κατόπιν αιτήματος του κ. Κυτίπη Κωνσταντίνου.

25/12.12.2019

318

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ.29878/18-04-2019 πρόσκληση ΙΧ , με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».

25/12.12.2019

319

Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ.4721/23-01-2019 πρόσκληση V , με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας ».

25/12.12.2019

320

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

25/12.12.2019

321

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

26/12.12.2019

322

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020