Συνέρχεται στην 23 Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 20:00.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 15 Θέματα.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.