Πρακτικό της 24ης/20-09-2019  Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας

075-24-2019 «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής επιτροπής»

076-24-2019 «Έγκριση 5ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια λαμπτήρων προϋπολογισμού 11.989,56€» ομάδας Β’ & Γ’»

077-24-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαλταδώρου Καλλιόπης υπόθεση έφεσης υπαλλήλων ΚΕΠ»

078-24-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασίας στην υπόθεση Μανιού Αθανασίου»

079-24-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Τζιάγκαλου Αλέξανδρου στην υπόθεση Ελεγκτικού συνεδρίου»

080-24-2019 Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020»

081-24-2019 «Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 152.225,81€ χωρίς ΦΠΑ»

082-24-2019 «Καθορισμός όρων ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2020-2022» με εκτιμώμενη αξία 670.091,13€ χωρίς ΦΠΑ»

084-24-2019 «Έγκριση η μη τροποποίησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας έτους 2019»

085-24-2019 «Έγκριση του Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας»

086-25-2019 «Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων» προϋπολογισμού 10.137,00€ στις ∆ηµοτικές Ενότητες Βισαλτίας και Τραγίλου»

087-25-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαρναλίδου Αναστασία στην υπόθεση αγωγής Βασιλικής Αβραμούδη & λοιπών (39 άτομα) »

088-26-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Παπαθανασίου Στέλλας στην υπόθεση αγωγής Βασιλείου & Νικολάου Τσαΐρα»

089-26-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Τσαρούχα Δέσποινα στην υπόθεση αγωγής Ανδρονίκης Υφαντίδου»

090-26-2019 «Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαλταδώρου Καλλιόπης για την αίτηση αναίρεσης απόφασης εταιρείας Δ. Μπαξεβανίδης-Σ. Μπαξεβανίδη ΟΕ»

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ
27/22.10.2019 91 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών - έγκριση 3ου πρακτικού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» για τις ομάδες Β, Γ, & Δ προϋπολογισμού 152.225,81€ χωρίς ΦΠΑ.
27/22.10.2019 92 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών - έγκριση 6ου πρακτικού για την «Προμήθεια λαμπτήρων προϋπολογισμού 11.989,56€ για την ομάδα Β»
27/22.10.2019 93 Επικαιροποίηση δικαιολογητικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή τεχνικού οδού Τριανταφυλλιάς-Αμπέλων» προϋπολογισμού 244.500€.
27/22.10.2019 94 Έκτη (6η) αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, έτους 2019
27/22.10.2019 95 Έγκριση εξόδων παρακολούθησης σεμιναρίου Αντιδημάρχων για την Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ναύπακτο
27/22.10.2019 96 Εξέταση αιτήσεως ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ για παραίτηση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου Σησαμιάς έκτασης 30.566,15τμ.
27/22.10.2019 97 Ματαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Τραγίλου και Βισαλτίας» εκτιμώμενη αξία 8.175,00 χωρίς ΦΠΑ
27/22.10.2019 98 Εξειδίκευση εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2019
28/06.11.2019 99 Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού «Προμήθεια Φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB προϋπολογισμού 83.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
28/06.11.2019 100 Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
28/06.11.2019 101 Καθορισμός όρων ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Προμήθεια Λιπαντικών Δήμου Βισαλτίας αξίας 32.030,00€ χωρίς ΦΠΑ
28/06.11.2019 102 Έγκριση εξόδων έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
28/06.11.2019 103 Εξουσιοδότηση δικηγόρου Βαλταδώρου Καλλιόπης στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Χλιάρα Αθανασίου
28/06.11.2019 104 Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2020-2022» με εκτιμώμενη αξία 670.091,13€ χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
29/12.11.2019 105

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην ΑΘΗΝΑ για υπηρεσιακούς λόγους

30/25.11.2019 106

Διαγραφή του .... από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.4611-2019 λόγω ληξιπρόθεσμων δόσεων

30/25.11.2019 107

Εξουσιοδότηση δικηγόρου .... υπόθεσης διοικητικής κύρωσης στον Δήμο Βισαλτίας για ΧΑΔΑ Τραγίλου & Λευκοτόπου

30/25.11.2019 108

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 Δήμου Βισαλτίας

30/25.11.2019

109

Εξουσιοδότηση δικηγόρου .............στην υπόθεση Χλιάρα Αθανασίου

30/25.11.2019

110

Μείωση - Διαγραφή οφειλών τελών λαϊκής αγοράς Νιγρίτας περιόδου 1-5-2016 έως 31-12-2018, λόγω προγενέστερης διαγραφής από τη λαϊκή αγορά της Νιγρίτας
30/25.11.2019 111

Έγκριση εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην ΑΘΗΝΑ για υπηρεσιακούς λόγους

30/25.11.2019 112

Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μισθώσεις μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 47.250,00€ χωρίς ΦΠΑ

30/25.11.2019

113

Εξέταση αιτήσεως Κούκλη Δημητρίου του Νικολάου
30/25.11.2019 114 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2020
30/25.11.2019 115 Εξέταση αίτησης Νικούδη Παρασκευής του Πέτρου
30/25.11.2019 116 Εξέταση αίτησης Κεφαλά Σουζάνας και ΣΙΑ ΙΚΕ