Νόμος 3852/2010 . Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης


Nόμος 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων


Νόμος 4024/2011:Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015


Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)


Ψηφιακή υπογραφή στη Δημόσια Διοίκηση


Εκλογικό σύστημα (Ν.3434/2006)


Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογικές (Ν.3202/2003)


Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Ν.3274/2004)Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού (Ν.3498/2006)


Υπαίθρια Διαφήμιση και Συμπολιτείες (Ν.2946/2001) 


Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΔΑ (Ν.3536/2007)Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α’) Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 .


Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.


Ν. 4071 (ΦΕΚ 85 Α 11-4-12) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»


Νόμος 3879/2010: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις


Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α’):Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».


Νόμος  4051 ΦΕΚ 40/Α/29.2.2012. «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012».


Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14.03.2012 τεύχος Α’): Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου


Ν. 4081/12 (ΦΕΚ184/27.09.2012τεύχοςΑ’) «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις»


Νομοθέτημα:Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ ΦΙ5 /6/οικ / 27.02.2014 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 486 Β΄ / 27-02-2014
Τίτλος Νομοθετήματος: Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Νομοθέτημα:Κ.Υ.Α.Αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126 / 14.02.2014 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 445 Β΄ / 24-02-2014
Τίτλος Νομοθετήματος: Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Νομοθέτημα:Υ.Α. Αριθ. 7228 / 25.02.2014 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 457 Β΄ / 24-02-2014
 Τίτλος Νομοθετήματος: Πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.
Νομοθέτημα:ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4239 / 20.02.2014 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
 Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 43 Α΄ / 20-02-2014
 Τίτλος Νομοθετήματος: Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.

Νομοθέτημα:Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 / 19.02.2014 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Αριθμός/Ημερομηνία ΦΕΚ: 44 Α΄ / 19-02-2014
Τίτλος Νομοθετήματος: Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.