02/2015  Κλείσιμο Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Βέργης

05/2015 Xορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

06/2015  Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο

13/2015  Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου Προσφοράς Έκτακτης Εκλογικής Εργασίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

15/2015 «Ανάκληση της υπ΄αριθ.184/2011 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την τοποθέτηση Υπαλλήλων στο κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου»

16/2015  «Τροποποίηση της υπ΄αριθ.12/08-01-2013 Απόφασης Δημάρχου  σχετικά με την τοποθέτηση προσωπικού στο Πολεοδομικό Γραφείο Νιγρίτας και ανάθεση των καθηκόντων»

18/2015  «Προσωρινή μετακίνηση της υπαλλήλου Γαλανοπούλου Ελένης του Νικολάου στο ΚΕΠ 978(Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας) »

19/2015 «Τοποθέτηση της υπαλλήλου μας Παλατίου Μεταξούλας του Χρήστου στο ΚΕΠ 778 Π της Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου»

20/2015  «Τοποθέτηση προσωπικού στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας»

24/2015  Άδεια χορήγησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

28/2015  Αποδοχή παραίτησης Τοπικού Συμβούλου Τοπικής Κοινότητας Βέργης

 30/2015 Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου

31/2015  Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου

32/2015 Πρόσληψη 20 ατόμων μεσύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάκειας 2 μηνών

33/2015  Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Ληξιάρχων του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2015

35/2015  Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου

36/2015  Απόφαση απευθείας ανάθεσης των παραδοτέων «1.2.5 Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση» (del. 1.2.5), «1.3.5 Διοργάνωση της 5ης συντονιστικής συνάντησης» (del. 1.3.5) & «1.4.5 Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις» (del. 1.4.5), στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» (Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με ακρωνύμιο «ENERGYNET» και κωδικό MIS 904051

37/2015  Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου

 38/2015  Ε ντολή μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου

 39/2015

40/2015   Ορισμός μηχανικού στην επιτροπή καταμέτρησης-εκτίμησης των εκποιούμενων ακινήτων του Δήμου Βισαλτίας

41/2015  «Διόρθωση της υπ’ αριθ. 15415/28-07-2014 Σύμβασης Υλοποίησης δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που αποτελεί Υποέργο 7 της πράξης με τίτλο:`` ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΡΘΕΜΙΑΣ`` ( κωδικός MIS 356876) »

43/2015 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας δύο(2) μηνών

49/2015  Πρόσληψη είκοσι ατόμων με πέντε ημερομίσθια κατά τον μήνα Μάρτιο 2015

61/2015 Πρόσληψη 7  υδρονομέων άρδευσης του Δήμου για την αρδευτική περίοδο 2015