Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.- Ορίζει νέο Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 01/12/2016- 31/08/2019 και του μεταβιβάζει:

Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Ανάπτυξης και προγραμματικού και ειδικότερα

  • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα( Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας)
  • Τα θέματα προβολής και του Τουρισμού

2. Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

Β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αχινού:

  • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αχινού.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
  • Μεριμνά για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
  • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  • Υπογράφει τις θεωρήσεις του γνησίου των υπογραφών και τις θεωρήσεις του γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Αχινού.
  • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία πάντοτε με τον καθ’ ύλη αρμόδιο αντιδήμαρχο και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Άρδευσης , Αποχέτευσης για τα εξής αντικείμενα:

- Της συντήρησης και διαχείρισης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης καθώς και των αντλιοστασίων.

- Της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Βισαλτίας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

- Της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

2. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.

3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί:

Του κ. Μαυρίδη Χαρίλαου ο κ. Κουντουράς Αθανάσιος και αντιστρόφως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση Δημάρχου Βισαλτίας 187/17114/01-09-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία 2,5 ετών και μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.