Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια αναρροφητικού μηχανήματος πεζού χειριστή για την υπηρεσία καθαριότητας.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με :
1) Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με θέμα'' Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.( ΦΕΚ 64 Α /14-03-2020)
2) Τις διατάξεις του Νόμου 4683/2020 ( ΦΕΚ 76/03-04-2020).
3) Του άρθρου 41 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού CONID-19. ( ΦΕΚ 84Α/ 13-04-2020).

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την σχετική μελέτη.