Από το Τμήμα Εποικισμού – Αναδασμού και Τοπογραφίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών ανακοινώθηκε ότι σχετικά με την πορεία έκδοσης των τίτλων του διενεργηθέντος και κυρωθέντος αναδασμού αγροκτήματος Νιγρίτας, έχει εκδοθεί τμήμα των τίτλων και συγκεκριμένα (με αλφαβητική σειρά) από το γράμμα Α-Γ και από το ΚΡ-Μ. Παρόλα αυτά δεν έχουν εκδοθεί όλοι οι τίτλοι που περικλείονται σε αυτά διότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις που αφορούν σε πατρώνυμα, μητρώνυμα ή και ονόματα συζύγων (προκειμένου για τις έγγαμες ή σε χηρεία γυναίκες ).

πατήστε εδώ για να δείτε κατάσταση 1 με τα ονόματα

πατήστε εδώ για να δείτε κατάσταση 2 με τα ονόματα

Γίνεται προσπάθεια να εκδοθούν οι τίτλοι το συντομότερο δυνατό αλλά αυτό είναι εξαιρετικά δυσχερές και λόγω του μεγάλου όγκου αλλά και λόγω των πολλών ελλείψεων.

Στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νιγρίτα έχουν τοιχοκολληθεί καταστάσεις με τα ονόματα των κτηματιών για τους οποίους έχουν εκδοθεί τίτλοι και έχουν αποσταλεί και στο οικείο υποθηκοφυλακείο για μεταγραφή προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες και να μην υποβάλλονται σε άσκοπη ταλαιπωρία. Όσοι βρίσκουν το όνομά τους στις συνημμένες καταστάσεις θα πρέπει οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους να προσέλθει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εποικισμού - Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών. Αν δεν υπάρχει το όνομά τους στις καταστάσεις σημαίνει ότι τα στοιχεία με τα οποία δηλώθηκαν ήταν ελλιπή και στην περίπτωση αυτή έχει ζητηθεί (ή θα ζητηθεί άμεσα) πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα εκδοθεί τίτλος στο προσεχές διάστημα με τη λήψη του πιστοποιητικού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθύνεται στο τηλέφωνο 2321355157 (κα. Βάσω Καλπακίδου) για να ενημερωθεί προσωπικά.