Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, έχει θεσπίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και έχει συγκροτήσει υπηρεσίες και όργανα ελέγχου για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επειδή προϋπόθεση για να ασκήσουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους είναι να τα γνωρίζουν, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι με τους οποίους συναλλάσσονται και επειδή οι διατάξεις που αφορούν στα δικαιώματα των πολιτών είναι πολυάριθμες και διάσπαρτες σε νόμους και κανονιστικές πράξεις και οι υπηρεσίες και τα όργανα ελέγχου που εξυπηρετούν το κοινό συγκροτούν ένα πολύπλοκο μηχανισμό.

Δείτε ΕΔΩ  την σχετική εγκύκλιο, η οποία υπενθυμίζει συνοψίζοντας τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Στα περιεχόμενα της εγκυκλίου, περιλαμβάνονται δώδεκα ενότητες ήτοι :

- Η πρώτη αφορά στις αιτήσεις προς τη Διοίκηση
- Η δεύτερη στις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση
- Η τρίτη στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
- Η τέταρτη στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων
- Η πέμπτη στη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης των πολιτών
- Η έκτη στη διασφάλιση της διαφάνειας και της πληροφόρησης
- Η έβδομη στην απλούστευση των διαδικασιών
- Η όγδοη στις ώρες λειτουργίας, άρα και εισόδου των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες
- Η ένατη στα μέτρα πολιτικής για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία
- Η δέκατη στις ρυθμίσεις στις υπηρεσίες και τα Ελεγκτικά Σώματα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών
- Η ενδέκατη στη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και
- Η δωδέκατη στη διαδικασία καταγγελιών των πολιτών, καθώς επίσης και την κατάθεση προτάσεων των πολιτών για βελτίωση τυχόν λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».