Συνέρχεται σε δημόσια  έκτακτη (κατεπείγουσα) συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βισαλτίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 και ώρα  12.30΄μ.μ. στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση συγκαλείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγραφος 6 του Νόμου υπ’αριθ. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τεύχος Πρώτο.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική πρόσκληση