Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας. Η συνεδρίαση θα  διεξαχθεί στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την 26η  Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Δείτε την σχετική πρόσκληση με τις εισηγήσεις της υπηρεσίας