Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομικής Επιτροπή. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω συνημμένα θέματα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Δείτε την σχετική πρόσκληση με  τις διευκρινήσεις της υπηρεσίας.