ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 37/2017

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)

2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Βισαλτίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους είκοσι χιλιάδες τριάντα (20.030) κατοίκους.

5. Την εγκύκλιο 43/30565/06-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων ( δημοτική περίοδος: 1/9/2014 – 31/08/2019).

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βισαλτίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

7. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 187/17114/01-09-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία 2,5 ετών και μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών.

8. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 154/18458/29-11-2016 περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 187/17114/01-09-2014 απόφασης της Δημάρχου Βισαλτίας στο τμήμα που αφορά τον Μαυρίδη Γεώργιο του Ελευθερίου περί ορισμού του ως Αντιδημάρχου, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.

9. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 157/30-11-2016 περί ορισμού νέου Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αχινού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. - Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01-0302017 μέχρι 31-08-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω

2.- Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί:

 - Του κ. Βασιλειάδη Πρόδρομου ο κ. Χριστοδούλου Ηλίας και αντιστρόφως.

 - Του κ. Κλητσίδη Δημήτριου ο κ. Κουντουράς Αθανάσιος και αντιστρόφως.

 - Του κ. Κουτούλα Γεώργιου ο κ. Χριστοδούλου Ηλίας και αντιστρόφως.

4.- Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Πρόδρομος, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Ηλία.

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.