Προσκλήσεις Δ.Σ

Συνέρχεται στην 14η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),της υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαϊου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 17 Θέματα

Δείτε και κατεβάστε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020) , της υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, συνέρχεται σε δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας,την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, με ώρα έναρξης 18.00 μ.μ. και λήξη 20.00 μ.μ..

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) συνολικά θέματα.

Δείτε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε ακόμη το σχετικό έντυπο ψηφοφορίας σε μορφή PDF και σε μορφή WORD

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), συνέρχεται σε δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ΕΝΤΕΚΑ (11) συνολικά θέματα.

Δείτε τη σχετική  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας θα πραγματοποιήσει δύο (02) συνεδριάσεις την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Η πρώτη, θα είναι τακτική συνεδρίαση  θα διεξαχθεί  ώρα 20.30  και σε αυτήν περιλαμβάνονται συνολικά επτά (07) θέματα προς συζήτηση.

Η δεύτερη θα είναι ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα και ώρα 21.30 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2020».

Δείτε

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της τακτικής Συνεδρίασης.

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ειδικής Συνεδρίασης.

Με εικοσιτρία (23) θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας,τη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.                   

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας θα πραγματοποιήσει δύο (02) ειδικές συνεδριάσεις την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Η πρώτη, θα διεξαχθεί  ώρα 19.00 μ.μ.  και αφορά στην «Aποδοχή παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κ.Πλαστηράκη Μαρίας από αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βισαλτίας για την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής 01.09.2019-06.11.2021»

Η δεύτερη ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα και ώρα 19.30 μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την «Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης (Απολογισμού- Ισολογισμού- Αποτελέσματα χρήσεως) του Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2017».

Δείτε τις σχετικές προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2